Jumalateenistused

Pühapäeval kell 11.00

 

Palveõhtud
Neljapäeval kell 18.30

Sisene

Kroonika - aasta 2016

Kalendri 2016. aasta juhtmõte on: „Tunnistame Püha Vaimu väes“ Koguduse tegevuse jõud ja õnnistus peitub Jeesuse sõnades: “Ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu!” Mt.16,18. Jeesus ehitab kogudust, kasutades inimesi, kes lasevad ennast rakendada Jumala auks. Me ei tee seda omast jõust, vaid Jeesus ütles: “Te saate väe Pühalt Vaimult, kes tuleb teie üle, ja te peate olema minu tunnistajad ..... maailma äärteni.” Ap.1,8. Meie elus on kogemus, et Jeesus Kristus päästab tänapäevalgi ja seda saame tunnistada Püha Vaimu väes.

Tagasivaade detsembrikuus 2016 toimunule:

Armas kaastööline Mustvee Betaania koguduses! Aasta viimane kuu on alati olnud teguderohke, nõnda ka sellel korral. Tegevusi, mida oleme detsembrikuus koguduseliikmetena teinud, on tunduvalt rohkem, kui siia kirja suudab panna. Tegevusi ning inimestega kohtumisi on toimunud palvelas ja väljaspool.

Kolmandal detsembril toimus Kasepääl Laste- ja Noortepäev. See oli Hea Sõnumi Ringi Suurpäev, kus oli palju noori üheskoos. Ave Gill kirjutab seda kokkuvõtvalt: “Päeva teemaks oli “Lahe lastekas.” Üritust aitas eest vedada Jaana Eskor koos oma perega. Abiks olid tulnud mitmed meie koguduse liikmed. Lastepäevast võttis osa umbes 30 last. Koos mängiti toredaid mänge, lauldi ja lapsed kuulsid sõnumit Jeesuse päästvast väest. Mitmed lapsed palusid ühispalves Jeesuse oma ellu. Pärast põhiprogrammi said lapsed meisterdada, süüa ja kõikidele jagati meie Norra sõprade poolt saadetud kingitusi. Aitäh igaühele, kes kaasa aitas ja palume jätkuvalt, et jagatud sõnum kasvaks laste südametes.”

Detsembrikuu esimesel pühapäeval oli teine advent. Kui maailma lõpetab aastat, siis samal ajal usurahvas alustab uut kirikuaastat. Selline vastandumine toob esile alati erinevad suunad ning väärtused. Riigiasutustes on eesmärgiks aasta lõpuks eelarves ettenähtud vahendid ära kulutada, sest uude eelarvesse neid lihtsalt üle kanda ei saa. Kas usurahvas kogub või kulutab meile usaldatud väärtusi?

Kui meie Jumal on väike, siis maailma surve ja meetodid röövivad selle meie südamest. Kui meie Jumal on suur, siis maailma surve ja meetodid ei suuda Jeesust tahaplaanile suruda. Jeesusel on tohutu meelevald, kuid Tema vägi saab ilmsiks üksnes siis, kui Jeesus meie elus saab kõiges esikoha!

Apostel Paulus kirjutab: “Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.” (Ef.5:25-27)

Uuel kirikuaastal on meil kõigil võimalus igapäevaselt kogeda, kuidas Kristus armastab kogudust. Ustavus, millega Jeesus igal päeval tegutseb meie juures, et meid kord seada pühadena ja laitmatutena Isa autrooni ette, on muljetavaldav. See on hindamatu Jumala arm, et me võime sellest kõigest osa saada.

Seepärast ütleme koos apostel Paulusega: “Aga ajastute Kuningale, surematule, nähtamatule, ainsale Jumalale olgu au ja kirkus igavesest ajast igavesti! Aamen.” (1.Tm.1:17) Väga oluline on teenida ja tunnustada igat inimest, kuid meie usuelu ja tegevus ei tohi kunagi olla inimesekeskne vaid üksnes Jumalakeskne.

Jumalateenistusel osalesid üllatuskülalistena Tallinna Oleviste koguduse liige Andrus Vaiklo ja Saue Vabakoguduse liige Marika Malein. Rõõm oli kuulda tunnistust sellest, et Marika oli saanud päästetud. Aastaid tagasi elasime Lihulas koos ja siis veel Marika Jeesust ei tundnud ega järginud. Jumalateenistus lõppes ühise Leivamurdmisega, mille eel laulsime ühiselt: “Ma otsustasin järgida Jeesust!”

Kaheksandal detsembril toodi palvelasse kaheksa alust pelletit. Soe pühakoda, mida võime iganädalaselt kasutada, on rõõmuks paljudele. Suur tänu igaühele, kelle ohvritega on küttekulud saanud kaetud.
Detsembrikuu teisel pühapäeval oli kolmas advent. Päev täis erinevaid tegevusi. Jumalateenistusel pidas jutluse vend Teet Annus, kes kõneles Jumala lepingutruudusest. On oluline mõista, et leping on alati kahepoolne.
“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu.” (Jh.3:16) Jumal sõlmides inimkonnaga lepingu, seab alati ka tingimused, milles väljendub truudus. Piibel suunab meid sügavamale, et me tuleksime inimkonna juurte juurde. Jumala lepingust Noaga saab lugeda 1.Moosese raamatu üheksandast peatükist. Kui Jumal päästab Noa ja tema perekonna, antakse reeglid. Jumala tõotus muutub nähtavaks, kui inimkonnale antakse lepingutruuduse märgiks – vikerkaar. “Ja Jumal ütles: Lepingu tähis, mille ma teen enese ja teie ja iga teie juures oleva elava hinge vahel igavesteks põlvedeks, on see: ma panen pilvedesse oma vikerkaare ja see on lepingu tähiseks minu ja maa vahel.” (1.Mo.9:12-13) Noa ei teinud muud, kui oli õige Jumala ees, ta oli kuulekas Jumalale. Psalm 146 toob esile kiituse Jumalale abi eest. Tasub lugeda tervet psalmi, kuid kolmas salm ütleb: “Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale, kelle käes ei ole abi!” (Ps.146:3) Kõige tähtsam on, et me jääksime Jumala juurde igas olukorras. Olgu meie palve Taaveti sõnadega: “Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele!” (Ps. 139:24)

Kolmanda advendi õhtul toimus palvelas kontsert, kus kauni lauluga teenis Kirsika Maamägi ja teda saatis akustilisel kitarril Margus Pork. Rõõm oli igaühest, kes tuli, et osa saada kaunist advendiõhtust. Advendisõnum tuli sellel korral öelda minul, kuid lõpupalve ja õnnistussõnad ütlesime koos õpetaja Eenok Haamriga. On rõõm näha, et Jõululaps toob meid kokku, olenemata sellest, kuhu kogudusse või kirikusse me kuulume.

Neljandal advendil toimus jumalateenistus, kus jutluse ütles Ave Gill ja tema jutlus keskendus kahele sõnale: “ARM ja JULGUSTUS.” Ave jagas isikliku tunnistuse, kus Jumal oli saanud teda kasutada, vaatamata inimlikele puudustele. Ave küsis kõigilt kuulajatele: “Kui suur on Jumala arm?” ja vastuseks kõlas: “Jumala arm on üle kõige!” Jumal puudutab igat inimest omal moel ja teeb seda oma ajastatuse kohaselt.

Apostel Paulus kiitleb Jumala armust ja seda saab lugeda Pauluse teisest kirjast korintlastele kaheteistkümnendast peatükist. Oluline on mõista, kus Jumal ütleb: “Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” (2.Kr.12:9) Armu kogenud inimene tõstab kõrgeks Jumala, sest ta teab, kes on armuallikas!

Piibel on täis julgustavaid kirjakohti ja siinkohal kõiki esile tuua ei ole võimalik. Advendiajal on ajakohane lugeda ingli kuulutust, mis ütles: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” (Lk.2:10-11)

“Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks.” (Jh.3:16-17)

Meie Õnnistegija Jeesus ütles need sõnad: “Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge.” (Jh.15:3-4)

Igale kuulajale kõlas sõnum: “Ära karda, vaid lase ennast pookida Jeesuse Kristuse külge!” Meie elu ja ühiskonda on silmitsi raskustega, milles püütakse meilt röövida rahu ja osadus Jeesusega. Ave lõpetas oma jutluse üleskutsega: “Vaata Issanda peale ja täida ennast Jumala Sõnaga!” Arm ja julgustus kuuluvad kõikidele!

Neljapäeval, kahekümne teisel detsembril toimus palvelas jõuluteenistus, millest võttis osa Mustvee koolipere. Igal aastal on rõõm koos õpilaste, õpetajate ja koolijuhtkonnaga öelda Jumalale tänu möödunud aasta eest. Reet ja Teele-Ly Pappe teenisid kauni lauluga ja jõulusõnumi ütles Paul Gill.

Pärast jõuluteenistust palvelas suundusin Kääpa Hooldekeskusesse, et jõulurõõm ulatuks inimesteni, kes vajavad hoolitsust ööpäevaringselt. Suur, suur tänu personalile, kes ennastsalgavalt teenib kõiki abivajajaid, tehes seda väga suure armastusega. Ühiselt laulsime jõululaule, jagasin rõõmusõnumit Jeesusest ja mälestasime ristisurma, mille läbi on meile kingitud päästmine. Jagasin igaühele šokolaadi, et kõik saaksid suu magusaks ning jõulurõõm tõuseks esile. Väga palju tänulikke ja rõõmsaid inimesi on hooldekodudes, kes alati ootavad.

Kääpa Hooldekeskusest suundusin Mustvee Tervisekeskusesse, et ka sealseid hoolealuseid ja personali rõõmustada. Šokolaadi jagades said kõigi näod rõõmsaks. Inimeste tänu ja rõõm, mis tõuseb esile, on südantliigutav. Paljud inimesed veedavad oma jõulud kodust eemal ja seepärast on oluline neid kinnitada.

Jõululaupäeva jumalateenistus oli rahvarohke ja pidulik. Avasõnadeks kasutasin kirjakohta, kus ingel kuulutab: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” (Lk.2:10-11) Koguduseliikmetest moodustatud koor laulis jumalateenistusel viis laulu, mis kõlasid väga kaunilt. Suur tänu muusikutele ja lauljatele, kes andsid oma parima.

Alguspalve eel luges Aili Tennosaar pühakirjast Ps.103:1-5; 1.Ms.1:1-3; Jh.1:1-5;9-17; Jh.8;12 ja Jh.14:6 kus Jeesus ütleb: “Mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna Isa juurde, muidu kui minu kaudu” ning pidas alguspalve. Kui tähtis on mõista, et üksnes Jeesus on TEE, TÕDE ja ELU.

Peeter Kase luges pühakirja prohvet Jesaja raamatust, kus meile öeldakse: “Rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust; kes elavad surmavarju maal, neile paistab valgus. ...jne.” (Js.9:1-5)

Ave Gill luges pühakirjast Jeesuse sündimise loo. (Lk.2:1-21) Aidaku Jumal, et Jeesus sünniks veel tänapäevalgi paljude inimeste südametes ja meie kõigi elu annaks au Jeesusele.

Jõuluõhtu jutluse algmõtteks lugesin: “Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime.” (1.Jh.4:9)

Mitte kunagi varem, pole Jumal inimesele tulnud nõnda lähedale ja teinud ennast nii kättesaadavaks, kui seda oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi.

Sellest võime lugeda: “Mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud – seda me kuulutame Elu Sõnast. Jah, Elu on saanud avalikuks, ja me oleme näinud ja me tunnistame ja kuulutame teile igavest elu, mis oli Isa juures ja on saanud meile avalikuks. Mida me oleme näinud ja kuulnud, seda me kuulutame ka teile, et teilgi oleks osadus meiega. Meie osadus on osadus Isaga ja tema Poja Jeesuse Kristusega.” (1.Jh.1:1-3) Johannes lisab: “Ja me kirjutame seda, et meie rõõm oleks täielik.” (1.Jh.1:4)

Jõulusõnum on alati rõõmusõnumiks, sest meile kuulutati: “Ärge kartke! Sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kogu rahvale, et teile on täna sündinud Taaveti linnas Päästja, kes on Issand Kristus.” (Lk.2:10-11) Rõõmu sisuks on Jeesus, kes on meie Päästja! Jeesus päästab meid – meie pattudest!

“Kui me oma patud tunnistame, on tema ustav ja õige, nõnda et ta annab andeks meie patud ja puhastab meid kogu ülekohtust.” (1.Jh.1:9)

Jõuluajal ootavad inimesed kinke, kuid suurima kingi suudab inimesele kinkida üksnes Jumal, kui ta ütleb: “Rõõmustage, et teie nimed on taevasse kirja pandud!” (Lk.10:20) Eluraamatus olevad nimed saavad kord taevas avalikuks ja seepärast on oluline vastu võtta ARM, mida pakub Jeesus meile täna.

Jutluse lõpetasin rõõmusõnumiga, kus Johannes ütleb: “Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi!” (1.Jh.3:1) Aidaku Jumal, et jõululaps Jeesus meie kõigi südametes tooks esile selle teadmise ning kindluse, et me oleme Jumala lapsed ja pärime igavese elu!

Jõuluaeg on alati ka selliseks ajaks, kus pere tuleb kokku. Igaüks kavandab oma tegevusi ja võtab aega, et olla oma armsatega koos. Suur rõõm oli näha armsaid koguduseliikmeid jõuluõhtul palvelas, keda pole tihti koguduse keskel näinud. Oleme üksteisele kingitud ja seepärast on oluline jagada oma eluteed teineteisega. Suur, suur tänu igale koguduseliikmele, kes on võtnud aega ja pühendanud ennast, et anda kogudusele parim.

Esimesel jõulupühal oli koguduse jõuluosadus. Laulsime ühiselt jõululaule, Kasepää Hea Sõnumi Ringi lapsed lugesid piiblisalme ja noored laulsid. Reet jutustas jõululoo sellest, et oleksime siirad Jumala ees ja aitaksime abivajajaid enda ümber, siis rõõmustab ka taevas. Lastele, koguduse tööharujuhtidele jagati pakke ja samuti öeldi tänu kõikidele koguduses kaasateenijatele ning palvetajatele. Palvetasime ka mitmete inimestega nende vajaduste ja murede pärast. Hiljem saime olla veel ühises lauaosaduses ja jagada seda, mida igaüks oli kaasa toonud. Tänu Jumalale iga inimese eest, kes viibis jõuluteenistustel ja keda Jumal imeliselt kõnetas.

Kahekümnekuuendal detsembril sündis Mirjami ja Reijo Rajandu perre armas tütreke. Koguduse poolt soovime õnne, õnnistust ja hoidmist igasse päeva. Armsa tütrekese elu on kink Jumala käest ning seepärast soovimegi, et Jumala varjavad ja õnnistavad käed oleksid tema kohal kõikides olukordades.

Aasta viimane jumalateenistus toimus vana-aasta õhtul, kus vaatasime tagasi aastale 2016. Põhjust Jumalat kiita ja tänada on rohkesti! Möödunud 2016. aastal liitus kogudusega armas õde Helga Valdma. Tänu Jumalale armsa õe ja iga koguduseliikme eest, sest Jeesus kutsub, päästab ja lisab koguduse juurde.

Mitmed koguduse eestpalved on saanud imelisi palvevastuseid ja see on julgustanud edasi paluma.

Kogudusega ühiselt palvetasime Rakke koguduse eest ja osalesime nende koguduse 80. aastapäeva pidulikul jumalateenistusel, sest Rakke kogudus oli meie eestpalvekogudus möödunud aastal. Tänu olgu Jumalale, kes kuuleb palveid ja vastab palvetele! Usun, et meie kogudus tahab jätkuvalt olla eestpalvekogudus!

Armas kogudusepere,

Vaadates tagasi detsembrikuule ja kogu möödunud aastale, saame ühiselt tunnistada, et Jumal on meie vastu olnud väga armuline. See, mida oleme kogudusega koos kogenud ja suutnud ühiselt ette võtta, on väikese koguduse kohta üsnagi palju. Iga töötegija erinevates valdkondades ja annetaja, palvetaja koguduses on kandnud märkimisväärset koormat. Suur tänu igaühele!

Möödunud aastale tagasi vaadates ja ettepoole oma samme kavandades, tahan ühineda palvega, mida apostel Paulus palvetab Efesose kogudusele mõeldes. Igatsen väga, et see kirja pandud palve realiseeruks täiel määral ka Mustvee Betaania koguduse keskel.

Paulus palvetab: “Sellepärast ma põlvitan Isa ees, kelle käest iga suguvõsa taevas ja maa peal saab nime, et ta teile oma kirkuse rikkust mööda annaks väge saada tema Vaimu läbi tugevaks seesmise inimese poolest, et Kristus usu kaudu elaks teie südameis ning te oleksite juurdunud ja kinnitatud armastuses, et te suudaksite koos kõigi pühadega tunnetada, milline on armastuse laius ja pikkus ja sügavus ja kõrgus, ning ära tunda Kristuse armastust, mis ületab iga tunnetuse, et te oleksite täidetud Jumala kogu täiusega.

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen.” (Ef.3:14-21)

Tänu- ja eestpalveis kogudusele mõeldes Paul Gill 

 

Tagasivaade novembrikuus 2016 toimunule:

Armas kaasteeline eluteel ja kuukava kasutaja! Novembrikuus sai taas kirikuaasta ring täis ning Issanda armust võisime alustada uut kirikuaastat. Igaüks meist astub edasi igaviku suunas, kus kõik päevad on kordumatud. Usaldada ja käia oma eluteed koos Jumalaga – on parim, mis inimesele võib osaks saada.

Novembrikuu alguses toimus Nuutsakul meeste palveöö. Oli rõõm koos Mustvee koguduse vendadega sellest osa võtta ning saada õnnistatud. Pastor Leho Paldre, kes aastaid meeste palveööd korraldanud, kirjutas kokkuvõtteks: “Mitme Lõuna-Eesti koguduse vennad võtsid reedel-laupäeval aega, et paastuda ja palvetada, olla v/Vaimus vait Jumala ees, seista palves koguduste ja rahva eest, hüüda julguse ja pisaratega Issandat appi isiklikes raskustes, meelt parandada ja ülistada, süveneda alandlikkuse õnnistusse Piiblis, jagada prohvetlikku sõna. "Nagu hing oleks saunas käinud," kommenteeris üks osaleja.” Palveosadus – see on alati tähendusrikas.

Novembrikuu esimesel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus pidasin jutluse teemal: “Kui oled Jumala vaateväljas, siis oled ka Jumala mõjuväljas!” Jumal on Vaim, kes toob Püha Vaimu kaudu meis esile Vaimu vilja. "Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, heatahtlikkus, ustavus, tasadus, kasinus." (Gl.5:22-23) Esimene sõna selles Vaimu vilja kirjelduses on "armastus" ja Paulus oleks vabalt võinud piirduda selle ühe sõnaga, sest kõik sellele järgnev räägib armastuse erinevatest avaldusvormidest: Rõõm on armastus laulmas. Rahu on armastus puhkamas. Pikk meel on armastus vastu pidamas. Lahkus on armastuse puudutus. Heatahtlikkus on armastuse iseloom. Ustavus on armastuse harjumus. Tasadus on armastuse eneseunustus. Kasinus on armastus hoidmas ohje enda käes. Jumala mõjuväljas – lastes ennast vormida, saab see reaalsuseks! Kandkem üksteist jätkuvalt palves Jumala ette ning julgustagem teineteist piiblisalmiga: “Aga lootuse Jumal täitku teid kõige rõõmu ja rahuga usus, et teil oleks küllaga lootust Püha Vaimu väes!” (Rm.15:13)

Jumalateenistusel oli rõõm õnnitleda kahte sünnipäevalast, kelleks olid Ülle Rait ja Silvia Gussarova. Koguduseperena tahame jätkuvalt kaasas olla ja õnnistust paluda igaühele, keda Jumal on kinkinud kogudusele. Tänu Jumalale iga koguduseliikme eest!

Novembrikuu esimese pühapäeva pärastlõunal said taas kokku Viru piirkonna koguduste töötegijad ja seekordne kohtumispaik oli lumine Lehtse. Alati on rõõm üksteisega kohtuda, et jagada ühiselt sellest, mida Jumal on kogudustes tegemas. Igal kogudusel on tegevusi, mis toovad tänu ja rõõmu südamesse!

Jätkuvalt vajab iga kogudus ja töötegija eestpalveid, sest meie kätte on usaldatud töö, millel on igavene väärtus! Inimhinge pärast võitleb hea ja kuri kuni surmani! Rõõmusõnum Päästjast kuulub kõigile!

Ühe- ja kaheteistkümnendal novembril toimus Tallinna Ülikoolis GLS juhtimiskonverents. Mustvee Betaania kogudusest osalesid juhtimiskonverentsil mitmed liikmed. Anne-Ly Feršel võtab kohapeal toimunu väga lühidalt kokku: “Juhtimiskonverentsi kahe päeva sõnum oli: “Suurem on see, kes teenib.” Juht ei jookse ees ega lükka tagant, ta käib oma meeskonnaga kõrvuti, loob endasse saadud visioonist meeskonna visiooni ja näitab kuhu ja kuidas minna, väärtustab ja loob keskkonna, mis toob inimeste potentsiaali esile. Julgustab valikuid tegema ja riske võtma. Igas meeskonnas on erinevatel põhjustel neid, kes teevad teisi valikuid, ka selliseid, mis viib meeskonnast lahkumiseni. “Väärista nähtamatut, võimesta teadlikult.” See oli suurepärane konverents ja mul on hea meel, et saan osaleda Mustvee Betaania Koguduse meeskonnas. Tänan.”

Novembrikuu teine pühapäev oli ISADEPÄEV. See on kujunenud juba traditsiooniks, et sellel päeval teenivad koguduse jumalateenistusel õed ja noored. Suur tänu Pille ja Karl-Emil Kasele, kes oma kauni lauluga kaasa teenisid. Armas Teele-Ly Pappe, on igal pühapäeval väga ustavalt kaasa teenimas, laulusõnade näitamisega. Koguduseperena tunneme rõõmu igast lapsest ja noorest, kelle läbi on meestele kingitud isa seisus.

Isadepäeva jutluse pidas Aili Tennosaar: “Kaksteist meest, vürstid, perekondade peamehed, vastutajad, valitud usaldusmehed saadeti välja Kaananimaad uurima. Neljakümne päeva pärast tulid mehed tagasi ja raporteerisid: “Maa voolab tõesti piima ja mett, aga rahvas on tugev, linnad on kindlustatud ja seal elavad hiiglased, kelle silmis meie oleme otsekui rohutirtsud.” Kümme meest – levitasid Iisraeli ees laimu selle maa kohta ja külvasid hirmu rahva suhtes, kes seal elasid. (4.Ms. 13:17-14:1-38.)

Kaks meest Kaalep ja Joosua vaigistavad rahvast sõnadega: "Mingem siiski sinna ja vallutagem see, sest me suudame selle alistada. Ärge ainult pange vastu Issandale ja ärge kartke maa rahvast, sest nad on meile parajaks palaks: nende kaitsja on nad maha jätnud, aga Issand on meiega! Ärge kartke neid!"

Kümme uskmatut kahe uskliku vastu. Rahvas valis olla uskmatu. Ja Jumal mõistis kohut oma rahva üle ja kõik need, kes olid rääkinud uskmatult surid äkki Issanda ees. Kogu rahvas, kes olid võtnud vastu uskmatuse rändasid kõrbes 40 aastat ja surid seal – nägemata Kaananimaad. Kaalep ja Joosua pärisid tõotatud maa, sest nendes oli teistsugune vaim ja nad olid kõiges järginud Issandat. Siin on võti! Usu ja järgi Issandat!

Valikutest räägib ka Jeesus tähendamissõnas arukatest ja arututest sulastest: “Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu ja teie olge inimeste sarnased, kes ootavad oma isandat pulmapeolt koju, et kui ta tulles koputab, võiksid nad kohe talle ukse avada.” (Lk.12:35-48)

Issanda päevaks valmistumisest: “Issanda päev tuleb nii nagu varas öösel...” (1.Ts.5:1-11) Jeesus ütles oma järgijatele: “Kes tahab mind teenida, peab järgnema mulle ja kus mina olen, sinna saab ka mu teenija. Kes iganes mind teenib, seda austab Isa.” (Jh.12:26)

Reaalsus meie elus on see: “Sest me kõik peame saama avalikuks Kristuse kohtujärje ees, et igaüks saaks kätte, mida ta ihus olles on teinud, olgu head või halba.” (2.Kr.5:10)

Julgustagem üksteist: “Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on pitser: "Issand tunneb omi" ja "Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime"” (2.Tm. 2:19)

Armas kogudusepere, hoia ja kaitse osadust – kui kõige alust! See pakub meile tuge, julgustust ja sidet. Kes hoiab osadust - see seob kokku. Kes loobub sellest - see pillutab laiali kõik, mis tal oleks võinud olla.

Jaabes palus: "Oh õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala! Olgu su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks!" (1.Aj. 4:10) Ja Jumal saatis talle, mis ta palus. Oma suu sõnadest mõistetakse sind – kas õigeks või hukka! Kontrolli, mida räägid!”

Isadepäeval kogunes Kasepääl Hea Sõnumi Ring. Tänu Jumalale iga lapse ja noore eest, kes tuleb vabatahtlikult, et osaleda ja õppida tundma Jeesust Kristust. Armas kogudusepere, palume jätkuvalt kõigi laste ja noorte eest, et neil võiks sündida isiklik suhe Jeesusega. Pered, kust lapsed tulevad Hea Sõnumi Ringi, vajavad samuti eestpalveid. Suur tänu Reet Pappele, kes teeb seda tööd väga suure pühendumisega.

Novembrikuu kolmandal laupäeval pidas armas Leelo Lepp oma juubelit Avinurme Elulaadikeskuses. Perering, koos lähimate sõpradega tuli kokku, et öelda Jumalale tänu möödunud viiekümne aasta eest ja see oli igati kaunis. Suur eesõigus oli sellel juubelil osaleda ja õnnistada Jeesuse nimel armsaid Leelot ja Kalmerit, et kõik järgnevad päevad mööduksid Jumala varju ning õnnistuse all. Kogudus kannab teid jätkuvalt palvekätel.

Novembrikuu kolmas pühapäev oli IGAVIKUPÜHAPÄEV. Sellel päeval ütlesime Jumalale tänu kogudusega koos armsate eest, kes juba eele läinud. Aastate eest lugesin Palamuse kalmistul olevalt hauakivilt järgneva mõtte: “Meie olime - nagu teie ja teie saate - nagu meie.”

See on tõsi, et meil ei ole siin maisuses jäädavat eluaset, vaid me ootame tulevast. Igal usklikul inimesel on see teadmine ja kindlus, et Jeesuse sõnad kuuluvad talle: “Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud: Mina lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid enese juurde, et teiegi oleksite, kus mina olen!” (Jh.14:1-3)

Meie elu siin maisuses on kaduv, seda tunnetavad ja kogevad kõik inimesed. Kuid see, mida Jumal inimestele on teinud Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmise läbi – on igavene.

Pastor Osvald Tärk on öelnud: “Mida lähemal oleme Kristusele, seda suuremaks saab vajadus Teda austada.” Anda au ja kiitus Jeesusele – on eesõigus, mitte sundus. Iga inimene, kes isiklikult ON kogenud oma elus Jeesuse Kristuse elumuutvat väge, teab millest rääkis pastor Osvald Tärk.

Apostel Paulus kirjutas: “Ja otse nõnda nagu me oleme kandnud muldse inimese kuju, nõnda me kanname kord ka taevast kuju. Seda ma ütlen teile, et liha ja veri ei või pärida Jumala riiki ega kaduvus pärida kadumatust ... Sest see kaduv peab riietuma kadumatusega ja see surev riietuma surematusega. Aga kui see kaduv riietub kadumatusega ja see surev riietub surematusega, siis saab tõeks sõna, mis on kirjutatud: “Surm on neelatud võidusse!” (1.Kr.15:49-54)

Oma argielus ei pane meist keegi valesti riidesse. Keegi ei lähe igapäevaselt välja mardi- või kadrisandina! Keegi ei pane uusi riideid vanadele peale! Nõnda tuleb meil ka vaimulikus elus rõivastuda! Kaduv peab riietuma kadumatusega! Igavik meie elus ei alga surma, vaid sünni hetkest.

Suurest kohtust ütleb evangelist Johannes: “Ja ma nägin surnuid, suuri ja pisukesi, seisvat aujärje ees ja raamatud avati. Ja teine raamat avati, see on eluraamat. Ja surnutele mõisteti kohut sedamööda kuidas raamatuisse oli kirjutatud, nende endi tegude järgi. Ja meri andis tagasi need surnud, kes temas olid ja surm ja surmavald andsid tagasi surnud, kes neis olid ja igaühele mõisteti kohut tema endi tegude järgi.” (Ilm.20:12-13)

Inimene jätab maisuses eluteed kõndides omad jäljed. “Kui ilus, kui meist jäävad maha pühad jäljed” ütles pastor Osvald Tärk. Aidaku Jumal, et meie jäljed oleks Jumalale auks ja kaasteelistele õnnistuseks.

Novembrikuu kahekümne neljandal päeval lugesin Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis loenguid teemal: “Diakoonia alused ja hingehoid.” Oli väga tore päev koos üliõpilastega ja meie koostöö jätkub.

Laupäeval, kahekümne kuuendal novembril, toimus Mustvee Betaania koguduse palvelas osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu!” Sõna jagas Rannamõisa koguduse õpetaja Aare Kimmel. Õhtu algas Jumala ülistuse ning palveosadusega, et me suudaksime jätta oma argielu mured ning askeldused. Oluline on jääda Jumala ees vaikseks ja lasta Temal rääkida meie südametes.

Vend Aare Kimmel valis õhtu juhtsalmiks: “Tulge Jumala ligi, siis tuleb Tema teie ligi!” (Jk.4:8) Kas me pöördume Jumala poole, selle jätab Jumal meie otsustada! Meil endil lasub vastutus oma otsust tehes!

Jumal otsib inimeste südametest: “Mitte ainult usku, vaid osadust Jumalaga!” Inimene võib uskuda Jumalasse, seda paraku ka ilma osaduseta! Väga oluline on suhelda ja pidada osadust oma Jumalaga!

Issand ütleb: “Kuna see rahvas ligineb mulle suuga ja austab mind huultega, aga ta süda on minust kaugel ja nende kartus minu ees, on ainult päritud inimlik käsk.” (Js.29:13) Jumala Sõna asetab meid otsekui peegli ette ja valgustab meie südamete olukorra, et me ei oleks, Jumala ees kahepalgelised. Selle peale ütleb Issand nõnda: “Kui sa pöördud, siis ma lasen sind jälle seista mu palge ees. Ja kui sa lahutad väärtusliku tühisest, siis sa oled otsekui minu suu.” (Jr.15:19a) Igaüks, kes Jumalaga suhtleb, see mõistab, kui oluline on taas ja taas pöörduda Jumala poole ning lahutada oluline ebaolulisest!

Jumal ütleb oma rahvale, keda ta on päästnud: “Ja ma kihlan sind enesele igaveseks ajaks, ma kihlan sind enesele õiguse ja kohtu pärast. Ma kihlan sind enesele usu pärast ja sina pead tundma Issandat.” (Ho.2:21-22)

Apostel Paulus kirjutab Korintose kogudusele: “Ma olen kiivas teie pärast jumaliku kiivusega, kuna ma olen teid kihlanud üheleainsale mehele, et teid puhta neitsina esitada Kristusele.” (2.Kr.11:2) Oluline on igaüksiku inimese südame puhtus ja koguduse - kui terviku puhtus Jumala ees!

Apostel Paulus kirjutab Efeslastele: “Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenese tema eest, et teda pühitseda, olles ta puhastanud vees pesemisega sõna läbi, et kogudust iseenda ette seada kirkana, nii et tal ei oleks plekki ega kortsu ega muud sellesarnast, vaid et ta oleks püha ja laitmatu.” (Ef.5:25-27)

Nägija Johannes kirjutab Ilmutuse raamatus, mida talle näidati ja mida ütles ingel: “Tule, ma näitan sulle mõrsjat, Talle naist! (kogudust)” (Ilm.21:9) “Ma nägin uut taevast ja uut maad, sest esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ning merd ei olnud enam. Ja ma nägin püha linna, uut Jerusalemma, taevast Jumala juurest alla tulevat, valmistatud otsekui oma mehele ehitud mõrsja. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat: “Vaata, Jumala telk on inimeste juures ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist, ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud.” (Ilm.21:1-4)

Suur, suur tänu õpetaja Aare Kimmelile, selle suurepärase osadusõhtu eest. Käsitletud teema osadusõhtul “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu” saab hoopis suurema väärtuse, kui mõistame Piibli sõnumi tervikpilti.

Novembrikuu viimasel pühapäeval algas uus kirikuaasta. Pühitsesime esimest adventi, kus jõuluootus tõstab esile ettekuulutused Jeesuse sündimisest. Prohvet Sakarja kirjutab tulevase kuninga kohta: “Ole väga rõõmus ... Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja.” (Sk.9:9) Küll on rõõm astuda jõulupühadele vastu teadmisega, et meile kingitud Päästja Jeesus Kristus, on õiglane ja aitaja.

Ennelõunal toimus palvelas kontsert-jumalateenistus, kus meid teenis oma kauni lauluga Saare valla segakoor “Serviti.” Tore oli näha suurt koori palvelas ja laulda nendega koos Jumalale kiitust. Segakoor esitas kaheksa laulu ja need kõlasid väga kaunilt. Suur tänu igale lauljale ning koori dirigendile Ülle Sakariasele.

Jutluses tõin esile, et maailmas on kõige enam palutud palve: “Meie Isa palve.” Selle palve õpetas meile Jeesus, kelle sündi me tähistame ja selles palves on seitse palvet. Jeesuse sünd muutis terve maailma käekäiku ja meie kohtumine Jeesusega, muudab meie elusuunda. Ära karda vastu võtta sõnumit, mida Piibel räägib Jeesusest! Piibli sõnum Jeesusest ei ole oma aktuaalsust kaotanud, sest see sõnum on meile kõigile antud meeleparanduseks, mitte meelelahutuseks! Võta see arm vastu, sest Jeesus on Päästja igale inimesele!

Lõuna ajal käisin Kääpal advendisõnumit ütlemas. Kohalik Rahvamaja oli rahvast täis, sest kohalikud olid ettevalmistanud kauni programmi ja see puudutas südant. Tänu Jumalale, et on võimalus kuulutada rõõmusõnumit Jeesusest – kui Päästjast ja seda väga erinevates paikades.

Lõunal toimus Reet Pappe eestvedamisel Kasepääl Hea Sõnumi Ring, et sõnum Jeesusest jõuaks noorteni. Advendi- ja jõuluaeg on alati tegevusi täis. Sellepärast tahan siinkohal väljendada oma suurimat tänu igale noorele, kes võtab selleks aja ning osaleb Hea Sõnumi Ringis.

Peale lõunal oli Mustvee Kultuurikeskuse kõrval jõulurahu väljakuulutamine. Tegime seda õpetaja Eenok Haamriga üheskoos, lisaks linnavolikogu esinaine Riina Pajula ning linnapea Max Kaur. Palju inimesi oli kuuse juures selleks, et ühiselt süüdata esimene advendiküünal.

Kuuse juurest läksime koos Kultuurikeskusesse, et kuulata advendikontserti. Väga kaunis laul ja pillimäng puudutasid südant. Jeesuse sünd ei ole ainuüksi ajalooline tõde, vaid see kõnetab täna veel. Meie päästmiseks on makstud hind ja seda tuleb kalliks pidada. Mustvee on kirikute linn ja seepärast kuulutagem ühiselt rõõmusõnumit Jeesusest, millel on elumuutev vägi! Iga inimene vajab isiklikku kohtumist Jeesusega.

Õnnistatud advendiaega kõigile soovides Paul Gill 

Tagasivaade oktoobrikuus 2016 toimunule:

Armas Mustvee Betaania Koguduse liige ja kuukava kasutaja! Oktoobrikuu algas meile kõigile väga tõsise nädalateemaga, milleks oli: “Elu ristteedel.” Jumal, meie taevane Isa, on inimelu nõnda seadnud, et meie igaühe elutee kulgeb ristteedel. Kõige olulisemad ristteed leiad oma südamest ja seal langetatud otsused on kõige kaalukamad!  Valikutest ei pääse me keegi! Jumal ütleb oma sulase Moosese kaudu meile kõigile: “Ma kutsun täna tunnistajaiks teie vastu taeva ja maa: ma olen pannud su ette elu ja surma, õnnistuse ja needuse. Vali nüüd elu, et sina ja su sugu võiksite elada, armastades Issandat, oma Jumalat, kuulates tema häält ja hoidudes tema poole! Sest see on su elu ja su päevade pikkus, et sa võiksid elada...” (5.Ms.30:19-20a)

Elu ristteedel, toob kaasa väga erineva tulemuse! Määravaks saab meie isiklik suhe Jeesusega! “Ma (Jeesus) ütlen teile, sel ööl on kaks ühes voodis – üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha, kaks naist jahvatavad üheskoos – üks võetakse vastu, teine jäetakse maha, kaks (meest) on väljal – üks võetakse vastu ja teine jäetakse maha.” (Lk.17:34-36) Selleks, et meie elu võiks kord Jumala palge ees püsima jääda, soovitab apostel Paulus: “Teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes, ning saada uueks oma mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe õiguses.”  (Ef.4:22-24) Aidaku Jumal, et meie igaühe elu alistuks Jumala Sõna ja Püha Vaimu juhtimisele, sest ainult siis suudame ristteedel teha õige valiku! Jumal tahab kinkida kõigile igavese elu, kuid valik on meile jäetud! Kas võtad vastu?

            Reedel, seitsmendal oktoobril, külastasin Mustvee Betaania Koguduse kõige vanemat liiget, kelleks on Ljubov Lümat. Armas õde viibib kodus oma pojapere keskel ja on väga tänulik armsatele, kes tema eest igakülgselt hoolitsevad. Armsa õega koos mälestasime Jeesuse Kristuse ristisurma, sest selles on meie pattude lepitus ja igavese elu õnnistus. Suure rõõmu ja tänumeelega saatis armas õde kogudusele tervitusi.

Reedel, seitsmendal oktoobril, oli Pärnumaal Suigu palvelas meeste palveõhtu. Palveõhtut juhatas pastor Joosep Tammo ja mehi-vendi oli kogunenud erinevatest kogudustest. Mustvee koguduse vennad võtsid samuti sellest palveõhtust osa. Rõõm oli olla ühises palveosaduses, kus Jumal oli oma laste keskel kogetav.

            Selsamal reede õhtul oli Mustvee palvelas õdede palveõhtu. Õed tulid kokku, et ühiselt olla Issandaga  lähedases osaduses. Palveõhtut juhatas õde Reet Pappe. Väga oluline on jagada isekeskis seda, mis südames, et seejärel üksteise eest palvetada. On asju, mida naine jagab naisega ning mees mehega. Üksteist usaldades ja teineteist palves teenides, saame kogeda suuri asju. Jumal tahab koguduse keskel esile tuua oma au.

            Laupäeval, kaheksandal oktoobril, olin kutsutud Selise koguduse Hea Sõnumi õhtule. Suur eesõigus on olla tunnistajaks, et rõõmusõnum Jeesusest Kristusest, kui Päästjast, ei aegu kunagi! Jeesus päästab ja tervendab inimesi veel tänapäevalgi! Selise koguduse õed ja vennad lubasid tulevikus külastada Mustvee kogudust.

Oktoobrikuu teisel pühapäeval pühitsesime Lõikustänupüha. Altari esine oli kaunistatud viljadega, mida Jumal on lubanud kasvada. Kuningas Taavet ütleb kiituslaulus nõnda: “Kõikide silmad ootavad sind Jumal ja sina annad neile nende roa omal ajal; sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab, hea meelega.” (Ps.145:15-16)

Lõikustänupühal oli meie keskel Ridala koguduse pastor emeeritus Aare Tamm. Ta tutvustas erinevaid raamatuid, mida on antud kirjutada. Aare Tamm ütles: “Kirjutamine on Jumala and ja teen seda parimal viisil.” Trükist on tulnud kolmteist raamatut ja kahe raamatu käsikiri on juba valmis. Olles sattunud haiglasse, kirjutasin raamatu “Vanaisa jutupaun.” Raamat “Indrek” tuli nelja kuuga, sest Jumal andis seda erilisel viisil kirjutada.

Aare Tamm jutlustas teemal: “Jooksmine.” Apostel Paulus kirjutab: “Eks te tea, et kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kuigi auhinna saab ainult üks? Jookske nõnda, et teie selle saate!” (1.Kr.9:24) Usujooks on intensiivne tegevus. See ei ole Kristuse järel lonkimine, vaid sinust peab Kristus välja särama! Usuelu on osadus, kus ainult Jumala juures leiad rahu! Iga jooksja saab võidupärja üksnes siis, kui oled jooksnud määruste kohaselt. Usuelu määrusteks on: a) Meie nimi peab olema kirjas Eluraamatus. (Ilm.20:15) b) Usujooksus tuleb maha panna kõik, mis takistab! (Hb.12:1) c) Meil tuleb olla püsiv! (Kl.4:2) d) Ilma treeninguta ei jookse ükski võistleja! (1.Kr.9:25) e) Eluraja pikkus on Jumala käes. (Ps.90:12) Aeg jookseb – see ei peatu! Seepärast kasutagem seda nõnda, et jõuaksime kord sihile! Aidaku Jumal, et igaüks meist jookseks oma usujooksu määruste kohaselt!

Üheteistkümnenda oktoobrikuu päeva pärastlõunal külastasin armsaid Mustvee Betaania Koguduse liikmeid Helga Valdma ja Ilme Rätsepa, kes elavad Tartus. Koos mälestasime meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist. Armsad õed elavad südamest kaasa Mustvee Betaania koguduse tegemistele, tuues ohvreid ja eestpalveid koguduse tegevuse abistamiseks. Suur tänu Jumalale, selle ühise osaduse eest.

Laupäeval, viieteistkümnendal oktoobril toimus Tartu Kolgata Koguduse pühakojas konverents: “Kes sa oled, kristlane?” Konverentsi juhtsalmiks Piiblist oli: “Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme.” (1.Jh.3:2) Peakoosolekul pidasid ettekanded Tõnu Lehtsaar ja Joosep Tammo. Ettekanded olid väga head ja kohapeal sai esitada asjakohaseid küsimusi. Pealelõunat olid töötoad, kus käsitletud teemadeks olid: 1) Kristlane naisena. (Angelina Panenko ja Ülle Perend) 2) Kristlane mehena. (Erkki Laul) 3) Kristlasena kodus. (Peep Saar) 4) Kristlasena tööl/koolis. (Evelin Tamm) Iga osaleja sai valida kaks töötuba, milles osalemine oli väga huvitav. Suur tänu töötubade läbiviijatele. Pühendumisteenistusel jutlustas pastor Meego Remmel ja jutluse teemaks oli: “Kas ma olen kristlane?” Pühendumisteenistusel teenis muusikaliselt ja juhtis ülistust Juhan Ungru koos Tartu Kolgata koguduse kooriga. Oli väga hea ja õnnistatud osadus usurahva keskel, millest tegi ülekande ka Pildiraadio. Järgmisel päeval pühitses Tartu Kolgata Kogudus oma 115. aastapäeva. Suur tänu osaduse eest, mida on rõõm kogeda Tartu ja Mustvee usurahva vahel.

Oktoobrikuu kolmandal pühapäeval toimus jumalateenistus, kus koondasime oma mõtted ja tegevuse nädalateemale: “Nooruse võimalused.” Tänasime üheskoos Jumalat kõigi noorte eest, kes meie kogudusele on kingitud ja noor vend Karl-Emil Kase luges Pühakirja. Tõsta kõrgeks Jumal ja anda ülistus üksnes Talle, on eesõiguseks kõigile, olenemata vanusest ja soost. Seda oli taas rõõm teha terve kogudusega, kus esindatud väga erinevad põlvkonnad. Jutluses keskendusin Saalomoni sõnadele, kus ta ütleb: “Juhata poiss ta tee peale, siis ta ei lahku sellelt ka vanas eas!” (Õp.22:6) On TEE – mis viib Taevariiki ja see ei muutu ei ajas ega poliitilises tegevuses. Apostel Paulus ütleb meile kõigile: “Ja ma näitan teile veel ülevama tee.” (1.Kr.13:1) See on ARMASTUSE TEE – mille rajas Jeesus Kristus! Noorusel on võimalus õppida tundma Jumalat, kui meie eesminejate usk on: 1) Ehtne. 2) Evangeelne. 3) Kristuse keskne. 4) Balansseeritud. 5) Karismaatiline. 6) Lihtne. Kokku moodustub esitähtedest EEKBKL, mis on meie vendluse lühend.

Armas kogudusepere, kust mujalt näevad noored seda usku, kui mitte meie endi kodudest. Usun, et paljud noored on näinud peretülisid. Kuid, kas nad on näinud ka leppimist? Kas meie lapsed ja noored näevad kodudes armastuse teed? Meil kõigil on võimalus elada välja armastusega täidetud elu, mis annab noortel võimaluse valida, erinevate eeskujude vahel. Maailm pakub endi eeskujusid, kuid elav usk Jumalasse seab oma eeskujud! Igal noorel on võimalus õppida tundma Jumalat, kes päästab ja kaitseb! Prohvet Jesaja suu läbi öeldakse meile: “Aga nõnda ütleb nüüd Issand, kes sind, Jaakob, on loonud, ja kes sind, Iisrael, on kujundanud: Ära karda, sest ma olen sind lunastanud, ma olen sind nimepidi kutsunud, sa oled minu päralt! Kui sa lähed läbi vee, siis olen mina sinuga, ja kui sa lähed läbi jõgede, siis ei uputa need sind; kui sa käid tules, siis sa ei põle ja leek ei kõrveta sind. Sest mina olen Issand, su Jumal, Iisraeli Püha, su Päästja...” (Js.43:1-3a) Palume, et noored kasutaksid võimalust, õppida tundma Jumalat, kes tahab ja suudab olla nende Päästja ning Kaitsja.

Jutluse lõpetasin üleskutsega, et kõik lapsed ja noored tuleksid altari ette, et koos kogudusega saaksime neile paluda õnnistust. Samuti palusime õnnistust ka Kasepää Hea Sõnumi Ringi lastele ja noortele, kuhu Reet Pappe oli minemas, et läbi viia järjekordne tund. On rõõm, et saame ühiselt noori teenida!

Oktoobrikuu neljandal nädalavahetusel olid taas Mustvee Betaania Kogudust teenimas armsad Heli ja Mart Metsala. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu!” Oleme alustanud sarja, kus iga läbiviija saab jagada just seda, mida Jumal on südamele pannud. Armsad Heli ja Mart Metsala jagasid väga rikkalikku ja sisutihedat sõnumit. Kõike siinkohal edasi anda on võimatu, kuid põgus ülevaade siiski. Osadusõhtud on olnud väga heaks võimaluseks, kus saab vaimulikult kasvada Sõna tundmises.

Jumala ligiolu inimesega algas juba sellest, kui Jumal kavandas inimese loomist. Jumal ütles: “Tehkem inimesed oma näo järgi, meie sarnaseks...” (1.Mo.1:26) Jumal tahtis inimesega jagada iseennast ja olla temaga osaduses. Kui inimene teeb pattu, siis tuleb see tegu (patt) Jumala ja inimese vahele. Patt lahutab meid alati Jumalaga osadusest!  Rõõmusõnum meile kõigile kõlab: “Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. Jumal ei ole ju läkitanud oma Poega maailma, et ta kohut mõistaks maailma üle, vaid et maailm tema läbi päästetaks. Kes temasse usub, selle üle ei mõisteta kohut, ja kes ei usu, selle üle on kohus juba mõistetud, sest ta ei ole uskunud Jumala ainusündinud Poja nimesse. Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.” (Jh.3:16-21) Piibel kõneleb, et meie ihud on Püha Vaimu templid! Seda teades ja kogedes ütleb apostel Paulus: “Kuidas sobib Jumala tempel kokku ebajumalatega? Meie oleme ju elava Jumala tempel, nõnda nagu Jumal on öelnud: “Ma tahan nende seas elada ja käia ja olla nende Jumal, ja nemad on minu rahvas.”” (2.Kr.6:16) Iga inimene on kutsutud ja oodatud Jumala ligiollu!

Inimene ei saa vaielda korrutustabeliga! See on tõde ja jääb tõeks! Nõnda ei saa inimene vaielda ka Jumala seatud korraga, kus ta ütleb: Tõesti, tõesti, ma ütlen sulle, kes ei sünni ülalt, ei või näha Jumala riiki!”  (Jh.3:3) Apostel Peetrus tõdeb: “Teid pole uuesti sünnitatud kaduvast, vaid kadumatust seemnest, Jumala elava ning jääva sõna kaudu. Sest “kõik inimlik on kui rohi ja kogu ta hiilgus nagu rohu õieke. Rohi kuivab ära ja õieke variseb maha, aga Issanda sõna jääb igavesti.” See on aga seesama sõna, mida teile on kuulutatud rõõmusõnumina.”  (1.Pt.1:23-26) “Vaadake, kui suure armastuse Isa on meile andnud: Meid hüütakse Jumala lasteks ja need me olemegi. Maailm ei tunne meid, sest ta ei tunne teda. Armsad, me oleme nüüd Jumala lapsed, ja veel ei ole saanud avalikuks, kes me ükskord oleme. Me teame, et kui tema saab avalikuks, siis me oleme tema sarnased, sest siis me näeme teda, nii nagu ta on. Igaüks, kellel on selline lootus tema peale, puhastab ennast, just nagu tema on puhas.” (1.Jh.3:1-3) Jumal igatseb olla inimesega osaduses ja on teinud selleks kõik, et osadus Jumala ja inimese vahel kestaks terve igaviku. Tänu Jumalale!

Pühapäevane jumalateenistus jätkas osadusõhtul käsitletud teemat ja Heli Metsala sõnumiks oli läkitus Laodikeia kogudusele, kus Jumal ütleb: “Ma tean su tegusid...” (Ilm.3:15)

Hea kuukava kasutaja – kas sa oled õhanud Jumala poole, et sa ei oleks leige? Tihti me tunneme, et meil justkui ei oleks enam midagi vaimulikult juurde vaja! Meie süda on petlikult arvamusel, et meil on Jumalalt kõik käes. Kuid Jumal ütleb meile: “Ma annan sulle nõu, osta minu käest tules proovitud kulda...” (Ilm.3:18) Tules proovitud kuld on meie usuteod, mis raskustes läbi katsutud. “Sellest päästest te rõõmustate üliväga, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel.”  (1.Pt.1:6-7) Olgu meil kõigil usku, millest sünnivad usuteod!

Pastor Mart Metsala jutlus keskendus Jumala tegevusele, mida Ta teeb inimlaste keskel ja inimeste läbi. Meie elude kontroll on Jumala käes, mitte meie käes! Jumalarahvas oli nelikümmend aastat kõrbes, kus Jumal vormis oma rahvast ja toitis üleloomulikult! Tänapäeva ühiskond õpetab inimest lootma iseendale ja liitlastele. Kas meie inimlikult kogutud tagavarad ja sõjatehnika aitab meid? Jeesus ütles: “Vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on!” (Lk.12:15) Usust ja uskujatest on meil palju õppida, sest Piibel ütleb: “Aga ilma usuta on võimatu olla meelepärane, sest kes tuleb Jumala juurde, peab uskuma, et Tema on olemas ja et Ta annab palga neile, kes Teda otsivad.” (Hb.11:6) Jumal on üleloomulik!

Oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval lugesin Lääne-Viru Rakenduskõrgkoolis loenguid teemal: “Diakoonia alused ja hingehoid.” Oli väga tore päev koos üliõpilastega ja meie koostöö jätkub.

Laupäeval, kahekümne üheksandal oktoobril, toimus Kasepääl Hea Sõnumi Ring ja Reet Pappe kirjutab möödunud tegevuste kohta nõnda: “Kasepää Hea Sõnumi Ring on koos käinud oktoobrikuus kolm korda, oleme õppinud "Meie Isa palvet", rääkinud sellest, kuidas Jeesus vaigistas tormi, mänginud erinevaid mänge, laulnud, lahendanud ristsõnu ja läbinud erinevaid viktoriine – ühesõnaga meil on olnud tore aeg. Lapsi on käinud Kasepää Hea Sõnumi Ringis koos kuni neliteist. Kõik lapsed on väga toredad ja vahvad (8.-14. aasta vanused) ning nad vajavad meie koguduse eestpalveid. Samuti nende perekonnad ja kogu see ala Kasepää vallas, kus Emilie Bertelson alustas Rõõmusõnumi kuulutustööd. Mustvee Betaania Kogudus tegutses seal aastakümneid kohapeal ja norrakad on üle kahekümne aasta käinud evangeelsete krusaadidega. Usun, et selles piirkonnas teeb Jumal oma imelist tööd ka tänasel päeval.”

Laupäeval, kahekümne üheksandal oktoobril, toimus Mustvee Betaania koguduse palvelas osadusõhtu teemal: “Sa oled kutsutud Jumala ligiollu!” Seekord jagas sõna kaplan Allan Kroll. Esimene kirjakoht, millel ühiselt peatusime oli: “Aga pühade viimasel, suurel päeval seisis Jeesus ja hüüdis valjusti: “Kellel on janu, see tulgu minu juurde ja joogu! Kes usub minusse, nagu ütleb Kiri, selle ihust voolavad elava vee jõed.” Aga seda ta ütles Vaimu kohta, kelle pidid saama temasse uskujad; sest veel ei olnud Vaimu, kuna Jeesus ei olnud veel kirgastatud.” (Jh.7:37-39) Jeesusel oli Vaimu ilma mõõduta ja seda Ta pakub täna meilegi!

Igal inimesel on teatud vaimne atmosfäär ja inimese südames olevast atmosfäärist sõltub väga palju, kas Jumal saab teha imesid. Piibel kõneleb, kuidas Jeesust hüljati tema enda kodukohas: “Ja ta ei teinud seal kuigi palju vägevaid tegusid nende uskmatuse pärast.” (Mt.13:58) Uskmatus toob esile atmosfääri, mis ei lase Jumalal tegutseda! Piibel toob näiteid Jeesuse elust Mk.7:31-37 ja Mk.8:22-26, kus Jeesus oli sunnitud viima inimesed teatud kohtadest eemale, et teha imesid. Atmosfäär pidi muutuma, et Jeesus saaks tegutseda! Üheskoos tekib sünergia ja seda – nii heas, kui ka halvas! Jumala tahe ei teostu automaatselt, vaid see sõltub otseselt inimese vabast tahtest! Jumal ei suru meile mitte midagi peale, sest armastus seda ei tee!

Piibel toob näite, kus Jeesus tervendab halvatu (Lk.5:17-26). Sõbrad ja ka halvatu ise, pidid uskuma, et Jeesus suudab aidata. Muidu ei oleks keegi lasknud ennast nõnda tassida! Me saame lugeda: “Ja Issanda vägi oli Jeesuse peal haigete tervendamiseks.” (Lk.5:17) Millised sõbrad meil on? Kas nad kannavad sind Jeesuse juurde?

Piibel õpetab, et iga inimene peab ise haarama kinni Jumala tõotustest ning rakendama neid oma elus. Vana Testament toob esile Iisraeli rahva, kes uskus, et nad surevad kõrbes ja paraku kõrbes ka enamus neist surid. Kuid Jumala plaan oli viia neid Tõotatud Maale! Me saame kätte selle, millesse me usume!

Jeesus kuuleb Kaanani naise palvet (Mt.15:21-28). See lugu õpetab meile: 1) Mõnikord me loobume liiga vara! Vaikus ei ole eitav vastus! 2) Usu ja kannatlikkuse läbi pärime Jumala tõotused. 3) Kangekaelne usk (pealekäiv usk) tõmbab ligi Jumala ligiolu. 4) Peab uskuma, et Jeesus annab palga neile, kes teda otsivad. (Hb.11:6)

            Julgustav sõnum kõlab meile kõigile: “Tema jumalik vägi on meile kinkinud kõik, mis on vajalik eluks ja vagaduseks, tema tundmise kaudu, kes meid on kutsunud omaenese kirkuse ja väärikusega.” (2.Pt.1:3)

Millele me oma elus fookuse pöörame, sellele anname ka rohkem ruumi oma südames! Kas Jeesusele?

Pühapäeval, kolmekümnendal oktoobril, pöörati Eesti Vabariigis taas kella üks tund tagasi. Läksime üle vööndiajale. See andis meile kõigile ühe lisa tunni, mida pühapäeva hommikul nautida. Isiklikult kasutasin seda aega Allan Krolliga vesteldes, et vaimulikel teemadel arutleda ja saada vastuseid erinevatele küsimustele.

Jumalateenistusel võtsime ühiselt rohkem aega koos kogudusega, et Jumalat ülistada. Olin tollel hommikul kodus palves ja sain südamesse, et iga kristlase usuelu ja koguduse vaimulik tase muutub, kui meist igaühel saab magusaks kolm tõsiasja:

  1. Jumala Sõna on magus ja me loeme seda igapäevaselt.
  2. Jumala kiitus – ülistus on magus ja me teeme seda vabast tahtest, mitte kellegi teise palvel.
  3. Palve ehk kõnelemine Jumalaga on magus. Palve ei ole koorem, vaid koormatest vabanemine.

Igal kristlasel on võimaluse selles kõiges kasvada, sest Jumal ootab seda meilt. Julgustagem üksteist selles!

Jumalateenistusel õnnitlesime Mustvee Betaania Koguduse kassapidajat, armast venda Heindrich Feršelit. Sünnipäev on alati teetähiseks, kus vaatad tagasi ja ka ettepoole. Olen isiklikult koos kogudusega väga tänulik venna Heindrich Feršeli eest, sest tema teod kõnelevad koguduses rohkem, kui vähesed sõnad. Ustavus ja täpsus on väga head omadused, et olla parim kassapidaja. Õnnistagu Jumal sind väga, kõigil järgnevatel päevadel!

Jutluse pidas kaplan Allan Kroll ja ta võttis aluseks sündmuse, kus Jeesus saab teate Laatsaruse surmast ning Jeesus äratas Laatsaruse surnuist ülesse. (Jh.11:1-45) Allan Kroll ütles, et talle meeldib punktuaalsus ja ta ei salli hilinemist. Sageli aga tundub meile, et Jumal jääb hiljaks. Tegelikult Jumal ei jää kunagi hiljaks!

Laatsarus jäi haigeks, mis haigus ja miks, sellest Piibel ei kõnele. Me ei pea arutlema inimeste üle, miks ühe või teisega midagi juhtub? Kas see on patt, karistus või midagi muud? Jeesus teadis sellest olukorrast kõike, aga ei kiirustanud kohale minemisega. Olukord oli halb, läks veel halvemaks, kuni oli läinud lootusetuks.

Jeesus ütles: “See haigus ei ole surmaks, vaid Jumala austuseks...” (Jh.11:4) – aga Laatsarus ju suri? Kas Jeesus eksis? Jeesus rääkis lõpptulemusest, mitte hetke olukorrast. Mil kombel saab üks haigus (vt. Ap.10:38; Lk.13:16) Jumalat austada? Jumalat ei austanud mitte haigus ja surm, vaid surnuist ülestõusmine. Jumal ei saa au kuradi tegudest, vaid nende hävitamisest! (vt. Jh.11:4 ja Jh.11:40)

Jeesus ootas kaks päeva ja läks alles siis Betaaniasse kohale. Kui Jeesus oleks kohe läinud, oleks Laatsarus ikkagi juba kaks päeva surnud olnud. (vt. Jh.11:6 ja Jh.11:17) Jeesus teadis, et selleks ajaks oli Laatsarus juba surnud. Jeesus ütles, et Laatsarus magab – Jumal näeb sinu probleeme teistmoodi. Jeesus tuli kohale ja pööras ümber inimlikult täiesti lootusetu olukorra. Tee vahet olukorral ja lõpptulemusel!

“Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks – neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud.” (Rm.8:28) Allan Kroll tõi jutluse lõpus praktilise näite koogist. Mitte keegi meist ei taha süüa eraldi jahu, muna, suhkrut jms. Aga kõik ühiselt ära küpsetades, tuleb maitsev kook. Nõnda on inimese elus paljude olukordadega. Eraldi sündmusi lahti arutades – ei mõista tihtipeale paljutki, kuid terve inimese elule tagasi vaadates, näed Jumala juhtimist, hoidmist ja õnnistusi – kõigis eluolukordades. Hoia ikka kinni Jumalast! Tänu Jumalale, väga hea jutluse eest!

Pärast jumalateenistust sõitsime osade koguduseliikmetega Rakke koguduse 80. aastapäevale. Käesoleval aastal on olnud Rakke kogudus meile eestpalve kogudus. Aastapäeva jumalateenistust juhatas Rakke koguduse õde Tiina Teppo. Kohalikud olid seadnud eesmärgiks, et aastapäeva jumalateenistus viia sarnaselt läbi, kui seda tehakse igal pühapäeval. Lauldakse kitarri saatel või kui pillimängijat ei ole, siis lauldakse ilma pillita.

Jumalateenistusel mälestati juba eele jõudnuid, sest igaühe elu kõneleb Jumala õnnistustest ja kandmisest läbi aastate. Põgus ülevaade koguduse ajaloost tõi esile selle, kui ustav on Jumal.

Mustvee Betaania koguduseliikmed teenisid Rakke koguduse aastapäeval kaasa – laulu ja sõnaga. Aastapäevale olid kutsutud ja sõna said Rakke koguduse kõik eelnevad pastorid, kes veel elus ning kogudust teeninud väga erinevatel aegadel. Lisaks piirkonna pastorid ja kohalik vallavanem. Teenistus kujunes pikaks, sest tervitusi ja häid soove öeldi palju. Muusikaga teenis kaasa kohalik vend Rando Selbak, kes tutvustas oma uut plaati, mida oli võimalik kohapeal osta. Meesansambel erinevate koguduste vendadest laulis samuti paar laulu.

Aastapäeva jutlus paluti öelda minul ning teemaks oli: “Muudetud eludega muudetakse kogukonda.” Inimese elus toimuvad parimad muutused ainult siis, kui ta kohtub Jeesuse Kristusega! Kogudusele antud sõnum, millega oma kogukonda teenida, ei ole kunagi meelelahutuseks vaid meeleparanduseks!

Jutluses tõin väga praktilise näite, kus ükski ravim ei ravi karbis olles! Nõnda on ka piiblisalmidega, mida ei loeta! Elumuutev vägi ja sõnum – saab meile osaks ainult siis, kui see on rakendatud meie elus. Jeesus tõi meile praktilise elu, mitte teooria! Seepärast soovisin Rakke kogudusele õnnistust apostel Pauluse sõnadega: “Issanda Jeesuse Kristuse arm, Jumala armastus ja Püha Vaimu osadus olgu teie kõikidega!” (2.Kr.13:13) Palvetame jätkuvalt armsa Rakke koguduse eest ja ootame neid endi keskele.

Armas kogudusepere, oktoobrikuule tagasi vaadates saame ühiselt tõdeda, et meie vaimulik leivalaud on olnud väga rikkalikult parimaga kaetud. Igaüks, kes on viibinud koguduses kohapeal, saab seda kinnitada. Teistele olen püüdnud pisut vahendada, kuid see pole kaugeltki täiuslik. Õnnistusi soovin igaühele, kes seda kuukava loeb ja püüab oma parima ellu rakendada!                                                

                                         Parimat kõigile soovides Paul Gill.

Tagasivaade septembrikuus 2016 toimunule:

Armas kaastööline Kristuse koguduses! Septembrikuul alustasime tegevustega, mida oleme ühiselt otsustanud ja seepärast nimetame seda uueks tööperioodiks. Rõõm on kohtuda koguduseliikmetega erinevatel aegadel ja ühistes tegevustes armastuses/osaduses edasi jõuda. Me vajame teineteist, et armastuses kasvada.
Septembrikuu esimesel pühapäeval viibisid Ave ja Paul Gill Tartu Kolgata Koguduse keskel, kus toimus Jakob Gilli pastori abi ametisse õnnistamine. Paul Gill andis edasi Mustvee Betaania Koguduse tervitused ja väljendas tänu, sest meie koguduse noored on osalenud Tartu Kolgata Koguduse noorte laagrites. Jumalateenistusel pidasin lühijutluse ja osalesin õnnistuspalve palumisel. Oli kaunis päev Tartu usurahva keskel.
Septembrikuu esimesel pühapäeval toimus Mustvee koguduses jumalateenistus, kus jutluse pidas koguduseliige Aili Tennosaar. Jutluse põhiliseks sõnumiks oli: “Me ei saa sageli ise aru, kui oleme läinud Jumala teest kõrvale. Tihti oleme iseennast täis, teadvustamata, et see on tegelikult ebajumalateenistus. Miks meil on lõhed ja me ei suuda kokku leppida? Põhjus on selles, et me elame demokraatlikus ühiskonnas, kus keegi millegi eest ei vastuta. Inimestel on arusaam, et ma olen seda “väärt”, et saada “oma õigust” ja seda “nüüd ja kohe.” Me toome selle suhtumise kogudusse. Jumala Kuningriigis aga pole demokraatiat, vaid on monarhia. Me peame Jumala endale südamesse laskma ja meelt parandama, et meie elu saaks uuendatud. Meie elus peaks olema harmoonia Jumalaga - nõnda nagu see on taevas, nii peaks see olema ka maa peal. Meid on loodud kummardama Jumalat ja meie vaim tahab seda väga teha. Saagem täisealisteks!” Piibel ütleb: “Armastus on pika meelega, armastus hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei ärritu. Ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle. Ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Kui ma olin väeti laps, siis ma rääkisin nagu väeti laps, mõtlesin nagu väeti laps, arutlesin nagu väeti laps. Aga kui ma sain meheks, jätsin ma kõrvale väeti lapse kombed.” (1.Kr.13:4-7,11)
Septembrikuu teisel reedel alustasime taas palvelas palveõhtutega. Reede õhtu sai valitud seepärast, et siis on kooliõpilastel ning tööinimestel kergem osaleda. Järgmisel päeval ei tule kohe hommikul vara asuda kohustuste juurde. Rõõm on igast osalejast, kes tahab ja saab palveõhtutele tulla. Ühine palve on koguduses äärmiselt tähtis.
Septembrikuu teisel pühapäeval olin taas koguduse keskel ja pidasin jutluse teemal: “Kas meil on nägemus, kuidas Jumal tahab üles ehitada meie kogudust?” Apostel Paulus kirjutab ja ütleb: “Aga meile on Jumal selle ilmutanud Vaimu kaudu, kuna Vaim uurib läbi kõik, ka Jumala sügavused. Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast, et me võiksime teada, mida Jumal meile armust kingib.” (1.Kr. 2:10;12) “Jumal ei ole meile ju andnud arguse vaimu, vaid väe ja armastuse ja mõistlikkuse vaimu.” (2.Tm.1:7)
Jutluses esitasin mõned küsimused, millele peab iga koguduseliige väga ausalt vastama. 1) Kas otsid võimalusi, või otsid vabandusi, kui mõtled kogudusele? 2) Kas mõistad oma olulisust Kristuse ihus? 3) Kas sa usud, et sinu palved saavad esile tuua: väe, armastuse ja Kristuse tunnetuse? 4) Kas sa usud, et kümnis oma kogudusele väljendab sinu suhet Jumalaga? 5) Kas sa usud ja mõistad, et Jumal paneb meie elus absoluutselt kõike tähele? 6) Kas sa usud ja mõistad, et Jumal tahab aidata meid usuelus edasi jõuda? 7) Kas sa usud ja mõistad, et meie tegevus mõjutab otseselt koguduse käekäiku?
Juba Vana Testamendi päevil öeldi jumalarahvale nõnda: “Nüüd siis valitsegu teid Issanda kartus! Pange tähele, mida te teete, sest Issanda, meie Jumala juures ei ole ülekohut, erapoolikust ega meelehea võtmist!” (2.Aj. 19:7) Uus Testament lisab juurde: “Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal, sest te olete surnud ja teie elu on koos Kristusega Jumalas. Kui Kristus, teie elu, saab avalikuks, siis saate ka teie koos temaga avalikuks kirkuses. Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud!” (Kl.3:1-4;15) Aidaku Jumal, et iga koguduseliige võiks anda oma parima, kogudusetööd tehes.
Septembrikuu teise pühapäeva pärastlõunal alustas õde Reet Pappe Kasepääl Hea Sõnumi Ringiga. See on juba viies hooaeg ja õde Reet on tänulik, et Jumal on õnnistanud, varustanud ja andnud lapsi, kes vajavad head sõnumit Jeesusest. Õde Reet Pappe tänab ka kogudust, kes on seda tööd toetanud oma eestpalvetes. Hea Sõnumi Ringi lapsed ja armas Reet vajavad palvetuge ka edaspidi. Kui kellelegi paneb Jumal südamesse mingil moel sellele tööle kaasa aidata, kirjuta või helista Reedale ja lepi kokku, millal ja kuidas saaksid abistada.
Septembrikuu teine pühapäev oli see tore päev, kus kaks peret tulid kokku, et pühitseda pulma-aastapäevi. Armsad Ülle ja Tõnu Rait on teineteisega oma eluteed jaganud juba viiskümmend aastat. Kuldpulm on pidupäev, kus öeldakse tänu üksteisele, kuid suurim tänu tõuseb Jumalale. Tema on kinkinud elu ja armastuse, mis kannab vilja, et järeltulevatele põlvedele olla eeskujuks ning õnnistuseks. Õnnistagu Jumal teid jätkuvalt, armsad Ülle ja Tõnu.
Teine abielupaar olid Margit ja Peeter Kase. Kolmkümmend aastat abielu on toonud esile palju seda, mille eest tuleb öelda tänu Jumalale ning teineteisele. Oli võrratu hetk, kui palvelas palusime teile õnnistust ja teie oma armas pere kogunes teie ümber. Õnnistada ja palvetada teineteise eest, see on parim, mida vajab iga inimene. Õnnistagu Jumal teid jätkuvalt, armsad Margit ja Peeter. Suur tänu, et kogu oma perega teenite koguduses kaasa.
Septembrikuu teisel pühapäeval oli taas võimalus kohtuda Virumaa piirkonda kuuluvate koguduste töötegijatega. Seekordne kohtumine leidis aset Kohtla-Järve Saaroni Baptistkoguduses. Pastor Argo Tallerma koos abilistega olid meid lahkesti võõrustamas ja aeg kulus osaduses väga kiiresti. Erinevad kogudused andsid ülevaate suvistest tegemistest ning uue tööperioodi plaanidest. Igas koguduses on põhjust tänuks ja eestpalveteks.
Kolmandal pühapäeval septembrikuus oli taas meie kogudust tulnud sõnaga teenima Anre Matetski Tallinna Valguse Tee Vabakogudusest. Vend Anre tuli koos oma meeskonnaga, kellega teenitakse kaasa vabastusteenistuses. Erinevad kogudused Eestimaa erinevates paikades on tänulikud inimestele, keda Jumal saab kasutada kohalike inimeste õnnistuseks. Nõnda on olnud see ka Mustvee Betaania Koguduse usurahva keskel.
Jutluses keskendus vend Anre Matetski peamiselt piibli kirjakohale: “Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi, millel on see pitser: “Issand tunneb omi” ja “Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime!”” (2.Tm.2:19) Meile on antud väga suur tõotus: “Ometi püsib kindlana Jumala seatud aluskivi!” Aluskivi, mis kunagi ei muutu, on JEESUS KRISTUS! Igal usklikul on oluline, teha koostööd Püha Vaimuga. See sõna “Issand tunneb omi” on meile antud kinnituseks ja julgustuseks. Oluline on paluda oma elus alaliselt seda palvet: “Kallis Püha Vaim, ilmuta mulle, kuidas Jumal mind näeb.” Selles palves näitab Jumal meile kõigile kolme lahutamatut tõsiasja: 1) Sinu vana “MINA” peab surema! 2) Alistu Jumala Sõnale, sest see tõesti kannab Sind! 3) Meil tuleb igaühel isiklikult ise astuda kaljule! (Jeesus Kristus) Seda keegi teine meie eest teha ei saa!
Väga oluline on mõista, et Püha Vaim, ei käi kunagi lahus Jumala Sõnast! Sa pead tundma Jumala Sõna, sest Jumala Sõna on relv sinu käes ja elus! Jumala Sõnas on elumuutev vägi, kui me vaid ammutame seda!
“Ülekohtust taganegu igaüks, kes nimetab Issanda nime,” peab meie elus tõesti reaalsuseks saama. Kui oled oma elu asetanud kaljule (Jeesusele Kristusele), alles siis algab - meie elus tõeline puhastumine. Ülekohus meie elus väljendub väga tihti: 1) Uhkuses 2) Andeksandmatuses 3) Muretsemises 4) Lootusetuses 5) Depressioonis 6) Tarkuse puudumises 7) Enesehaletsuses. Raiu oma elust (Jumala Sõna ja Püha Vaimu väe abil) lahti kõik, mis hoiab sind kinni vana meelsuse juures! Jeesus Kristus seisis saatanale vastu Jumala Sõna ja Püha Vaimu väe läbi!
Me peame võitlema oma lihaga ja oma mõtted tagasi lükkama, mis ei ole kooskõlas Jumala Sõnaga! Püha Vaim tahab meid igaüht selles aidata. Tõuse ja palveta! Ole SÕNA tegija, mitte üksnes unustav kuulja. Apostel Peetrus kinnitab meid kõiki ja ütleb: “Sa oled mulle andnud teada elu tee, sa täidad mind rõõmuga oma palge ees.” (Ap.2:28) Apostel Paulus lisab: “Aga lootus ei jäta häbisse, sest Jumala armastus on välja valatud meie südamesse Püha Vaimu läbi, kes meile on antud.” (Rm.5:5) Jutluse järel oli kõigil võimalus tulla eestpalvele.
Pealelõunal kogunes Kasepääl Hea Sõnumi Ring. Õde Reet Pappe oli põhjalikult ettevalmistunud, et pakkuda noortele parimat. Rõõmu toob südamesse, et igal korral on tulnud lapsi ja noori juurde. Sellel korral oli Kasepääl koos juba neliteist noort. See on ühelt poolt väga suur tänu põhjus, kuid teiselt poolt tõsine väljakutse läbiviijale. Suur tänu peredele, kes lubavad oma lapsi ja noori Hea Sõnumi Ringi. Palvetame jätkuvalt noorte ja nende perede eest, et neist igaüks võiks isiklikult tundma õppida Jeesust Kristust.
Reedel, kahekümne kolmandal septembril toimus palveõhtu, kus võisime ühiselt lugeda: “Aga tänu olgu Jumalale, kes meid Jeesuses Kristuses viib igal pool võidukäigus kaasa ja teeb kõigis paigus meie kaudu avalikuks oma tunnetuse lõhna.” (2.Kr. 2:14) Palveõhtu järel lülitasime katla tööle ja algas uus kütteperiood.
Septembrikuu viimasel pühapäeval külastas meie kogudust kristlik muusik Jaana Eskor perega. Kuulsime vaimulikku muusikat, mille Jumal on Jaanale andnud läbi kaheteistkümne aasta. Jaana Eskor tunnistas, kuidas Jumal teda isiklikult päästis ja tõi välja väga rasketest olukordadest. Jumal on jätkanud väga imelist tööd Jaana ja Ahto Eskori perekonnas ning see annab võimaluse olla tunnistajaks Jeesuse imelisest tööst inimlaste keskel.
Jumalateenistuse võtsin kokku piiblisalmiga: “Jeesus Naatsaretist, keda Jumal oli võidnud Püha Vaimu ja väega, käis mööda maad head tehes ja parandas kõiki kuradi poolt rõhutuid, sest Jumal oli temaga.” (Ap.10:38)
Armas kogudusepere, septembrikuule tagasi vaadates võime ühiselt öelda: “Mitte meile, Issand, mitte meile, vaid oma nimele anna au oma helduse pärast, oma ustavuse pärast!” (Ps.115:1) Tänu Jumalale, kes on meile andnud rõõmusõnumi ja elumuutva väe, millega saame teenida inimesi, keda Jumal tahab kutsuda oma Kuningriiki.

Tagasivaade augustikuus 2016 toimunule:

Armas õde ja vend Kristuses! Augusti- ehk lõikusekuu on olnud mulle isiklikult alati selleks ajajärguks, kus vaatan tänus tagasi ning sean uusi samme tööperioodile valmistudes. Juulikuus oli pastoril puhkus ja seepärast oli väga suur rõõm olla augustikuu alguses taas koguduse keskel tagasi. Osadus, mida võime kogeda koguduses on hindamatu! Iga õde ja vend toob sellesse osadusse oma osa ning Jumal paneb lisaks oma õnnistuse. Seda oleme võinud kogeda koguduse keskel ja tänu Jumalale, et me kõik saame selles veelgi kasvada.
Augustikuu esimesel pühapäeval oli kogudus taas koos, et mälestada Jeesuse Kristuse ohvrisurma ja ülestõusmist. See on parim, mida inimene võib kogeda, et Jeesus maksis hinna ja ostis meid vabaks, et igaüks saaks kogeda osadust Jumalaga.
Jutluses keskendusin jüngri tähendusele kristlikus töös. Jeesus tegi meestest jüngrid ja andis meilegi korralduse: “Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad...!” (Mt.28:19) Jüngrite elus on äärmiselt oluline, et oleks Õpetaja, kes oskab ja suudab õpilastes esile tuua parima. Julgustamine ehk julgeks tegemine on protsess, kus julgustaja annab (ehk paneb sisse) julgust tegijale. Selle tulemusena muutub tegija sisemiselt tugevamaks (kindlamaks), mis võimaldab tal paremini täita oma ülesandeid. Julgustamine on kõige kiirem ja tõhusam viis, kuidas õdesid ja vendi koguduses vabastada, et me suudaksime liikuda Jumala eesmärkide suunas. Kuna eelmisel päeval täitus minu isiklikus elus taas üks aastaring, siis jumalateenistusel palusid vennad Peeter Kase ja Teet Annus mulle õnnistust. Jumalateenistuse järel sõime juubelitorti ja olime ühises osaduses.
Augustikuu üheks suursündmuseks oli Mustvee linnas Vaimuliku Muusika Festival “Fest Mustvee”, mis toimus 09. – 14. augustini erinevates pühakodades ja kultuurikeskuses. Maestro Valeri Petrov sai südamesse, et vaimuliku muusika festival tuleb korraldada just Mustvee linnas. Erinevad pühakojad ja erinevad vaimuliku muusika kollektiivid moodustasid väga kauni terviku. Mustvee Betaania Koguduse palvelas toimus 11. augustil kontsert, kus Kadri Hunt, Taavo Remmel, Mart Soo ja Tiit Kalluste esitasid võrratult kauni eeskava “Üles kurbtusest”. Pühapäeva õhtul toimus Mustvee Kultuurikeskuses galakontsert, kus kõik erinevad muusikakollektiivid esitasid oma lühendatud eeskava. Oli võrratu õhtu, mis puudutas iga osaleja hinge, sest see eeskava oli rikkalik. Suur tänu Valeri Petrovile koos meeskonnaga, kes selle võrratu festivali Mustvee linnas korraldas. Järgmisel aastal on soov seda festivali taas korraldada, et sellest võiksid osa saada paljud inimesed.
Laupäeval, 13. augustil toimus Rakvere Ööjooks, millest võttis osa ka meie koguduse esindus. Tore suurüritus, mis paneb liikuma väga palju inimesi. Igaüks saab valida enesele jõukohase distantsi ja nautida liikumist koos teistega. Rõõm ühistegevusest ja sportlikust vormist innustab osalema ka järgmisel aastal.
Augustikuu teisel pühapäeval oli kogudus taas koos ja jätkasin jüngerluse teemat. Jeesuse jüngerluses oleme me Issanda tunnistajad oma elu ja sõnadega, me oleme kutsutud eeskujuks ja heaks lõhnaks neile, kes veel ei tunne Jeesust. Ometi Jeesuse tunnistajatena ei kutsu me inimesi järgima mitte eelkõige meid endid, vaid järgima Kristust. Billy Graham on öelnud: “Jüngrite tegemine on olulisem osa evangeeliumi kuulutamises ... Evangeeliumi kuulutamine ilma järelhoolduseta ei ole Piibellik.” Järeltöö on hoiak ja inimeste väärtustamine ning pühendumine koguduses. Kindlasti pole see probleemide vaba tegevus, kuid see loob Jumala armastuse ja eluandva atmosfääri koguduses. „Ja mida sa minult oled kuulnud paljude tunnistajate kuuldes, see anna ustavate inimeste hoolde, kes edaspidi sobivad õpetama ka teisi.” (2.Tm.2:2) Rõõm oli paluda õnnistust sünnipäevalastele, kelleks olid Aili Tennosaar-Rannajõe ja Teet Annus. Õnnistagu Jumal meie ühist osadust, et see tooks au Jumalale.
Augustikuu kaheksateistkümnenda päeva õhtul oli meie koguduse külaliseks pastor Oleg Regetsiy koos perega Ukrainast. Kiviõli Vabakoguduse pastor Allan Lilleorg on vennaga tihedamalt seotud ja korraldab tema tegevusi Eestimaal. Vend Oleg teenis meie kogudust esmakordselt ja see oli võrratu õhtu Jumala ligiolus. Koos saime Jumalat kiita erinevates keeltes ja kuulda sõnumit, mis puudutas igaüht, kes kohal viibis. Pastor Oleg Regetsiy tunnistas sellest, kuidas Krimmis on inimeste olukord. Jumal teeb oma tööd narkomaanide ja kurjategijate keskel. Tänu Jumalale! Sellel õhtul said mitmed koguduseliikmed isikliku julgustava sõnumi, sest üks tütardest näeb reaalselt ingleid ja kuuleb, mida talle öeldakse. Tänu Jumalale sõnumi eest, mida saame oma elus rakendada.
Augustikuu kolmandal pühapäeval pühitses Mustvee Betaania Kogudus oma 95. aastapäeva. Koguduse minevik – läbi kõigi aastate, kõneleb Jumala kandvast armust ja elumuutvast väest. Rõõm oli näha igat liiget ja koguduse sõpra, kellega koos saime ülistada Jumalat. Ülistust juhtis Margit Prantsus koos ülistusgrupiga ja see oli väga hea. Laulda Jumalale kiitust ja tõsta kõrgeks üksnes Tema nimi, on parim, mida saime üheskoos teha.
Kogudusele saadeti palju tervitusi väga erinevatelt inimestelt. Oleme tänulikud paljude koostööpartnerite eest, kellega on olnud väga meeldiv koostöö läbi paljude aastate. Koostöös sünnivad alati parimad tulemused.
Mustvee Linnavalitsuse ja –volikogu poolt tuli kogudust tervitama Mustvee linnapea Max Kaur. Tervituskõnes tänas ta kogudust meeldiva koostöö eest ja andis üle kolm tänukirja. Tänukirjad said: Reet Pappe, Paul Gill ja Mustvee Betaania Kogudus – 95. aastapäeva puhul. Palvetame jätkuvalt Mustvee Linnavalitsuse ja volikogu eest, sest seal tehtud otsused ning teod mõjutavad ka koguduse tegevust.
Rõõm oli koguduse aastapäeval näha endi keskel õde Lea Tiainenit, kes elab Soomes. Armas õde oli tulnud koos abikaasa ja sugulastega koguduse keskele, et öelda Jumalale tänu. Viiskümmend aastat tagasi õnnistati armas õde Lea Mustvee Betaania Koguduse liikmeks. Koguduse aastapäevale järgneval päeval täitus Leal seitsmekümnes eluaasta. Rõõm oli koos olla koguduse keskel ja tunda osadust, mille Jumal on meile kinkinud. Suur tänu Soome ususõprade tervituste eest, mida Lea vahendas kogudusega. Taas kokku saada, on alati rõõm.
Koguduse aastapäeva jutluses kõnelesin inimkonnale antud aegumatust sõnumist: “Andke endid lepitada Jumalaga!” (2.Kr. 5:20) Meie koguduse paljud liikmed võivad jagada isiklikke tunnistusi, mida tähendab, kui meie elu on saanud Jumalaga lepitatud. Tänu Jumalale, et Ta ei tee isikutel vahet, vaid soovib igaüht päästa ning õnnistada. Meie maa ja rahva tulevik saab olla ainult siis turvaline, kui meie suhe Jumalaga on õige. “Kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi (Maarjamaa), alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa.” (2.Aj. 7:14) Aidaku Jumal, et meie igaühe ja kogu rahva pöördumine Jumala poole, saaks reaalsuseks meie maal, mitte ainult sõnades, vaid ka tegudes. Palvetame sellepärast jätkuvalt ja oleme valguseks maailmale.
Koguduse aastapäeva jumalateenistuse kandis üle ja salvestas Pildiraadio. Suur tänu Dave ja Valter Roosole, kes on ennastsalgavalt sellega tegelenud, et virtuaalkeskkond võiks täituda kristliku sõnumiga. Jumal teab, kes ja millal kohtub elava Jumalaga virtuaalkeskkonnas, sest enamus noori on tänapäeval just seal. Jumalasõna ei tule iial tühjalt tagasi, seda võime lugeda Piiblist. Tänu Jumalale selle Sõna eest.
Koguduse aastapäevale tagasi vaadates tahan tänada koguduse naisperet, kes kaunistas palvela ja kattis väga rikkaliku juubelilaua. Suur tänu igale abilisele, kuid au ja kiituse anname üheskoos üksnes Jumalale.

Neljapäeval, 25. augustil 2016 toimus koguduse aktiivi nõupidamine.

Olulisemad teemad ja otsused olid:

⎫ Meie pühakoja arhitekt Marianne Ruus soovitas palvela ümber aeda ehitades uurida, kust jooksevad maa sees kommunikatsioonid ja arvestada aiaplaani tehes sellega. Marianne on valmis tegelema aia planeerimise joonistega.

⎫ Kogudusehoone kütmiseks vajamineva pelleti ostame ära, kuid kohale tuuakse talvel jooksvalt ja vajaduspõhiselt.

⎫ Igatsus on, et meie kogudus saaks lõpuks terveks. Jumal teeb oma tööd ja Tema igatsus on, et kogu ihu saaks terveks. Meie osa on palvetada ja palvetada, et kõik terveneks. Kõik koguduseliikmed, kes on Jumalast eemale jäänud, võiksid tagasi tulla. “Andke endid lepitada Jumalaga!” (2.Kr. 5:20)

⎫ Vaatame ettepoole ja mõtleme, mida teha uuel tööperioodil. Peame hakkama ühes rütmis hingama ja ühes suunas liikuma. Tervenemine algab individuaalselt igaühest. Me kõik peame meelt parandama ja jumalasõna järgi elama.

⎫ Väga olulised on inimeste vahelised suhted, rääkimised jne. Meie oleme Kristuse hea lõhn ja jumalakotta tulles inimesed näevad ja tunnevad, kas meie keskel on armastus. Peame kontrollima oma sõnu ja ütlemisi. Väga oluline on andeks palumine ja andeksandmine.

⎫ Oleks vaja väljapoolt kogudust noorte juhti, kes tuleb ja liidab/innustab olemasolevaid noori koguduses ja aitab seda tööd taas uue innuga käivitada. Tuleb palvetada koguduses ühiselt ja saata kiri meie koguduste liidu listi või uurida piirkonna juhtidelt (Meego Remmelilt, Leho Paldrelt ja Gunnar Kotiesenilt), kas oleks keegi, kes oleks Jumalast juhitud ja on valmis tulema Mustvee kogudusse noorte juhiks.

⎫ Palveõhtud hakkavad toimuma reedeti kell 18.30 (alates 9. septembrist). Vajadusel toimub üks kord kuus noortekas reede õhtul. Palveõhtuid juhatab pastor Paul Gill, vajadusel koordineerib selle töö mõnel korral kellelegi teisele.

⎫ Jätkame koguduse osadusõhtutega. Kutsume erinevaid inimesi. Palvetame, keda kutsuda ja otsime Jumala tahet. Oleme avatud Jumala Vaimule.

⎫ Mitmetel on südames olnud teha Alfa kursust. Võtame aja ja palvetame selle eest, kas sellel tööperioodil teha Alfat. Mõne kuu pärast otsustame, mis Jumal on kellelegi südamesse pannud.

⎫ Kasepää Hea Sõnumi Ring on Mustvee Betaania Koguduse laste- ja noortetöö. Palvetame selle eest ja püüame Reeta abistada. Reet lepib kokku erinevate koguduse liikmetega, kes teatud aja tagant teda lastetöös abistavad. (Reet ei tohi jääda üksi seda koormat kandes!)

⎫ Enamuse soov kogudusest on see, et pastor juhataks teenistusi ja jutlustaks. Vajadusepõhiselt jagab ülesandeid erinevatele koguduseliikmetele. Piibli lugemisi võiksid teha erinevad koguduseliikmed, tunnistuste osa on vaba ja ülistus on igal pühapäeval Aili ning Reeda juhtida.

⎫ Anne-Ly tegi ettepaneku minna kogudusega Soome reisile. Rakvere Ööjooksult on mitmetel tasuta pileteid, mida saaks kasutada. Hommikul minna ja õhtul tagasi. Külastada Soome kristlasi ja korraldada seal tore programm.

⎫ Tänu kõikidele, kes oma südames kannavad koguduse tööd. Kes soovib pastoriga hingehoidlikult vestelda, siis tuleb aeg kokku leppida, kas telefoni või meili teel.

⎫ Meie kogudus on Kristuse keskne, koguduse pea on Jeesus Kristus. Me järgime Teda. Koguduse pastori käes on karjase sau ja sellega ta juhib oma kogudust Kristuse suunas. Vaatame üheskoos Kristusele ja järgime Teda.

Augustikuu viimase pühapäeva jumalateenistusel oli eesõigus mõelda palves eeskätt noortele ja õpetajatele, kes alustavad uut õppeaastat. Suvekuud on märkamatult möödunud ja taas tuleb takust taga nõuda. Oleme kogudusena tänulikud, et meile on kingitud noored, keda võime ühiselt õnnistada Jeesuse nimes. Iga noor kannab õppeperioodil väga suurt koormust, sest nõudmised, mida tänapäeval esitatakse, on väga kõrged.
Kallid noored – olge väga hoitud, kantud igal päeval ja kõigil oma teedel. Koguduse liikmete lastest asub esimesse klassi õppima Henri-Mattias Feršel. Olgu õnnistatud kogu tema haridustee.
Kogudusena, oleme igal pühapäeval andnud inimestele võimaluse esitada tänu- ja eestpalvesoove. Tahame olla oma kogukonna inimeste kõrval, kes vajavad eestpalveid. Tänu Jumalale, kes kuuleb koguduse palveid ja paljud eestpalved on saanud tänupalveteks. Tänasime ühiselt Jumalat ka kordaläinud koguduse aastapäeva eest.
Jutluse ütles sellel pühapäeval Ave Gill ja see kõnetas väga. Jutluses peamise mõttena kõlas: “Lõikust on palju, töötegijaid aga vähe!” (Mt. 9:37) Lõikuse toob esile Jumal, kes palub meil seda kokku koguda. Kas meil on silma ja südant seda lõikust märgata? Iga töötegija omab isiklikku vastutust Jumala ees. “Püüa hoolega osutuda Jumala ees kõlblikuks töötegijana, kel pole tarvis häbeneda, kes tõe sõna kuulutab õigesti.” (2.Tm. 2:15)
“Kuuluta sõna, astu esile, olgu aeg paras või ärgu olgu, noomi, manitse, julgusta igati pika meelega ja õpetamisega. Sest tuleb aeg, mil nad ei salli tervet õpetust, vaid otsivad endile oma himude järgi õpetajaid, kes kõditavad nende kõrvu ja pööravad end eemale tõest ning pöörduvad müütide poole.” (2.Tm. 4:2-4)

Augustikuu lõpus sai alustatud ja septembrikuu alguses jätkame palvelas hooldustöödega, kus kõik olulised süsteemid saavad kontrollitud ning akt koostatud, mis kajastab tehtud töid ja hetkeseisu. Valve- ja tuletõrjesüsteemide hooldus on ettenähtud kord aastas. Korstnapühkimine ja küttesüsteemide hooldus samuti kord aastas. Tulekustutite kontroll ja taatlemine kord kahe aasta jooksul. On väga oluline, et kõik saaks õigeaegselt ja nõuetekohaselt tehtud, sest sellest sõltub meie palvela kindlustusmakse. Kõik süsteemid on hetkel töökorras.
Armas kogudusepere, vaadates augustikuule ja ka kogu suvele tagasi, on põhjust küllaga olla üksteisele ning Jumalale tänulik. Ühiselt suudame teha seda, mida üksikisikuna kunagi ei suuda. Kogudus on just see koht, kus ühiselt tehes tõuseb esile Jumala au. Iga koguduseliige ja sõber on oluline seda ühistööd tehes!
Uut tööperioodi alustades püüame teha oma parima. Kuid see saab teoks üksnes siis, kui süda põleb, Jumala ja kaasinimeste suunas. Kui me teeme seda, mida süda sunnib tegema – on kerge pühenduda. Suur, suur tänu Jumalale, et meie maal on erakordsed võimalused evangeeliumitöö tegemiseks. Usuvabadus ja takistamatud võimalused, ei ole enesestmõistetavad paljudes teistes riikides. Aidaku Jumal, neid võimalusi parimal viisil kasutada, sest paljud inimesed Eesti Vabariigis ei oma isiklikku osadus Päästjaga. Lõikust on palju!

Õnnistatud tööperioodi meile kõigile soovides Paul Gill

Tagasivaade juulikuus 2016 toimunule:

Armas kogudusepere! Juulikuus oli paljudel planeeritud puhkus (samuti pastoril), et võtta aeg maha ja külastada erinevaid paiku ning suhelda inimestega, keda tööperioodil sageli ei kohta. Igast kohtumisest saab tunda rõõmu, sest me oleme üksteisele kingitud. Puhkehetkedel on saanud ennast laadida, sest uus tööperiood seisab ees.
Juulikuu esimesel pühapäeval jagati koguduses tunnistusi, kuidas saame Jumala ette tulla just nõnda nagu oleme. Ei pea ega saagi midagi varjata! Meie Jumal on armastav Isa ja seepärast usaldagem Teda. Eestpalved olukordade ja inimeste eest kasvatavad lähedast suhet Jumalaga ja toovad esile tänu ning kiituse.
Kogudusega koos olime rõõmsad koolilõpetajate üle, kelleks olid Marili Kase, Mirjam Rajandu ja Juko Pappe. Kaitseväkke aega teenima läks Juko Pappe, kellele palusime Jumalalt varju ja õnnistust järgnevaks eluperioodiks. Kihlusid kaks paari: Anneli Gill ja Arno Lehtsaar ning Reelika Kask ja Jakob Gill.
Jutluses keskendusin osaduse tähtsusele ja seda nii vaimulikus, kui ka füüsilises elus. Jumal on loonud inimese nõnda, et me vajame osadust üksteise ja Jumalaga. Selleks, et ära surra, ei tule midagi teha! Ära söö ja surm saabubki! Vaimselt ja füüsiliselt on väga oluline olla täie tervise juures! Jumal on seda inimestele pakkumas! Leivamurdmisel jagasin erineva sümboolika tähtsusest altarilaual ja selle seost Jeesuse Kristuse ristisurma ning ülestõusmisega. Me armastame ja teenime elavat Jumalat, kes on üle igasugustest sümbolitest.
Juulikuu teine nädalavahetus oli mitmekesist tegevust täis. Viimsis toimus Eesti EKB Koguduste Liidu Suvefestival teemal “Vägi minus” Kokku oli tulnud üle 500 täiskasvanu ja lapse. Oli õnnistatud osadus, mida mitmed said kogeda kohapeal ja paljud Pildiraadio vahendusel. Täpsema ülevaate annab president Erki Tamm ekklesia.ee kodulehel ning pilte tegid Päivi Palts ja Tarmo Kähr. Pildiraadio arhiivist saab teenistusi järele kuulata.
Samal nädalavahetusel toimus Nuutsakul Tallinna Valguse Tee Vabakoguduse ja Mustvee Betaania Koguduse ühine laager. Oli väga hea aeg saada lähemalt tuttavamaks inimestega, kes kuuluvad Valguse Tee Vabakogudusse. Vaimuliku sõnumi jagas Peter Nordberg ja kõik teenistused on järele kuulatavad valgusetee.ee aadressil. Oli õnnistatud osadus ja eestpalveaeg, mis ehitas jumalarahvast ülesse.
Pühapäeval toimus Mustvees koguduse palvelas jumalateenistus ja sinnagi jätkus inimesi. Teenistust aitas läbi viia perekond Kase. Tänu Jumalale, et meie koguduses on inimesi, kes on valmis teenima ja oma parima andma Jumalale. Jumalateenistuste ülevaated on meieni jõudnud koguduseliikmete listi kaudu ja seepärast siinkohal enam korrata pole otstarbekas. Tänu Jumalale erinevate võimaluste eest, kus oleme saanud osaleda, et saada õnnistatud Jumala ligiolus. Kosutust ja julgustust vajab iga igatsev süda!
Juulikuu kolmandal ja neljandal pühapäeval oli kogudus taas koos, et kiita ja ülistada oma Jumalat. Parim, mida inimene saab Jumalale anda, on meie endi elu, mis teenib ja austab Jumalat. Igal pühapäeval on koguduses olnud hea osa, kuid seda saavad kogeda ainult need, kes on kohal. Juulikuus olen lugenud jumalateenistuste kokkuvõtteid ja mõistnud, kui oluline on koguduse kooskäimine. Head mõtted jutlustest, erinevad tunnistused ja eestpalvesoovid jõuavad küll meieni, kuid osadus tekib vaid siis, kui oled reaalselt üksteise ja Jumalaga koos. Seepärast armas kogudusepere, kasutame võimalusi, mis on meile kingitud, et kasvada koguduslikus osaduses.
Juulikuu viimasel pühapäeval olid meie kogudust tulnud teenima Tartu Annelinna koguduse õed ja vennad. Ühiselt ülistati Jumalat, kes kuuleb palveid ja vastab palvetele. Kogudusega koos tõsteti Jumala ette erinevaid inimesi ja olukordi, et Jumal saaks esile tuua oma parima. Samuti palvetati erinevate koguduste ja Rakke koguduse eest, kus jumalarahvas kokku tuleb. Väga oluline on palvetöö, sest selleläbi sünnivad suured asjad.
Kogudusele ütles tervituse Tartu Annelinna koguduse pastor Enn Palmik. Betaania oli paik, kus Jeesus armastas käia ja Jeesust võeti Betaanias armastusega vastu. Olgu Mustvee Betaania kogudus selleks paigaks, kus inimesed kohtuvad Jeesusega ja saavad puhata Issanda ligiolus. Laura Jõgar tunnistas ning julgustas igat õde ja venda olema püsivalt palves. Jumal tahab meid saata teisi teenima.
Jutluse pidas Tartu Annelinna koguduse diakon ja Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar. Ta ütles, et Jumal avab oma plaanid meie elus samm haaval. Jumal annab sulle õiged asjad õigel ajal ja õiges kohas. Mõtle, mida sa himustad, kui palud Jumalalt erilisi asju. Jumalaga koos olemine on see, mis kannab meid edasi.
Armas kogudusepere! Suur tänu mulle ja minu perele võimaldatud puhkuse eest. Lähme koos edasi.

Tagasivaade juunikuus 2016 toimunule:

Armas kuukava kasutaja! Tagasivaade tõstab esile põgusa pilgu möödunusse, et saaksime ühiselt öelda Jumalale tänu selle eest, mida Tema teeb erinevate inimeste läbi. Seda on palju rohkem, kui see kirjutis sisaldab.
Juunikuu esimesel päeval toimus Viru Vangla kaplanite ühine õppereis Kuremäe Pühtitsa kloostrisse, et õppida lähemalt tundma kloostrieluga seonduvat. Nunnade pühendumine Jumalale ja üksteise teenimine armastuses on eeskujuks paljudele. Iga usklik inimene saab teha oma parima, et tuua oma eluga au Jumalale!
Mai– lõpul ja juunikuu algul viibis Eestimaal ning teenis erinevates kogudustes Austraalias elav prohvet Marie Licciardo. Mitmed inimesed Mustvee Betaania kogudusest kasutasid võimalusi ja külastasid erinevaid kogudusi, et temaga kohtuda. Sõnum ja palveteenistus tulid õnnistuseks, kes sellest osa said. Kiitus Jumalale!
Eesti EKB Koguduste Liidu president Erki Tamm kirjutab: „38ndad noorte Piiblipäevad tõid 3.-5. juunini Tallinnasse, Arigato keskusesse, kokku umbes 500 noort üle Eestimaa. Me elame maailmas, kus pole enam sugugi selge, mis on päris ja mis on "Paralleelreaalsus" - just see sai Piiblipäevade keskseks teemaks. Läbi teenistuste, seminaride, osadushetkede, kus kinnitati vanu ja loodi uusi sõprussuhteid, tegi Jumal oma head tööd. Ma usun, et iga põlvkonna noored vajavad omas ajas Piiblipäevi, mis on keskkonnaks, kus otsida Jumala lahendusi oma elu jaoks koos teiste noortega. Tunda ühtsust teiste omaealiste kristlastega ning seeläbi ehitada üles Kristuse kogudust. Noored ei ole meie koguduste tulevik, vaid olevik! Piiblipäevade suuremate teenistuste järel toimunud eespalvevõimalust kasutasid kümned ja kümned noored. Neid teenis eestpalvemeeskond. Alates 1979. aastast on toimunud igal aastal Eesti EKB Koguduste Liidu poolt korraldatud noorte Piiblipäevad Eestimaa erinevates linnades. Järgmise aasta Piiblipäevade koha osas käivad veel läbirääkimised“.
Juunikuu esimesel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus kuulsime tunnistusi sellest, kui hea on Jumal. Kogemused Jumalaga ja palvevastused meie elus, toovad esile kiituse ja ülistuse meie südametes. Jutluses keskendusin sündmusele, kus Jeesus kõneleb Samaaria naisega. Vestluse tulemusel ütleb naine: „Isand, ma näen, et sa oled prohvet“. (Jh.4:19) Naine läks tagasi Samaaria külla ja ütles inimestele: „Tulge vaadake inimest, kes ütles mulle kõik, mis ma olen teinud! Kas mitte tema pole Messias?“ Ja nad tulid külast välja Jeesuse juurde. (Jh.4:29-30) Jutluses esile tõstetud teemad olid: a) Tema ütles mulle kõik. Kui oluline on, et meile öeldakse tõde meie olukorra kohta. Siis avaneb võimalus meeleparanduseks. b) Keskendu sisule, mitte vormile! Püha Vaim kasutab väga erinevaid inimesi ja meetodeid, sest sõnum on oluline, mitte vorm. c) „Eks te ise ütle, et veel on neli kuud, ja siis tuleb lõikus“. (Jh.4:35) Ajalikus ja vaimulikus elus on kindel reeglipärasus. Koguja ütleb: „Aeg on igal tegevusel taeva all“. (Kg.3:1) Aidaku Jumal, et meie igaühe südamepõllumaa kannaks head vilja Jumala auks, sest varsti tuleb lõikus. „Aga palju samaarlasi sellest külast uskus Jeesusesse naise sõnade tõttu, kes tunnistas: „Tema ütles mulle kõik, mis ma olen teinud.““ (Jh.4:39) Jumalateenistuse järel toimus Leivamurdmine.
Juunikuu esimesel pühapäeva pärastlõunal külastasin Tartus armsaid õdesid Helga Valdma ja Ilme Rätsep. Koos mälestasime meie Õnnistegija Jeesuse Kristuse ristisurma ja ülestõusmist. Armsad õed elavad südamest kaasa Mustvee Betaania koguduse tegemistele, tuues ohvreid ja eestpalveid koguduse tegevuse abistamiseks.
Juunikuu teisel pühapäeval kogunes kogudus taas kokku, et ülistada ja kiita Jumalat. Nädala teemaks oli “Uuendatud inimene.” Ave Gill juhatas teenistus ja ütles: “Kui me vaatame inimest lihaliku silmaga, siis näeme temas palju puudujääke. Kui aga vaatame inimesele vaimuliku pilguga, näeme palju seda, mida Jumal on inimlaste juures tegemas. Esile tõusevad head küljed, mida Jumal on inimesele kinkinud.”
Muusikaliselt teenisid seekord koguduses Pille ja Karl-Emil Kase. Rõõm on iga noore eest, kes tahab oma parima anda Jumala ja koguduse teenimisel. Palvetame jätkuvalt kõigi noorte eest ja täname Jumalat, et Ta on meie kogudusele noori kinkinud. Eestpalve ja tunnistuste osas sai igaüks jagada, mis südamel.
Jutluse pidas vend Teet Annus ja ta ütles: “Varjatu kuulub Issandale, meie Jumalale, aga mis on ilmutatud, kuulub igavesti meile ja meie lastele, et me teeksime selle Seaduse kõigi sõnade järgi!” (5.Ms.29:28) Jumal teeb alati oma parima inimlastele, olgu see avalik või salajane tegevus. Inimese iseloomu tuleb harida. See iseloom on Vaimu vili ja vilja haritakse, annid aga antakse. Me tunneme tõelise jumalamehe tema viljadest, mitte tema andidest. Jumala heakskiit inimese elus on Vaimu vili, mitte Vaimu annid. Kandkem vilja Jumala auks!

Juunikuu kuueteistkümnenda päeva õhtul külastasid meie koguduse palvelat Jõgeva Linnavolikogu liikmed ja Linnavalitsuse ametnikud. Margus Kask on Jõgeva Baptistikoguduse pastor ja Linnavolikogu esimees. Külastuse eesmärgiks oli tutvuda Mustvee linna erinevate pühakodadega ja olla osaduses, kuna lõppes järjekordne tööperiood. Mustvee Betaania Koguduse palvelat tutvustades rääkisin, et pühakoja ehitus on märk inimeste ja Jumala vahelisest suhtlusest. Keegi ei ehita jumalakoda kellegi mälestuseks, vaid elavaks teenimiseks. Vaadates palvelas ringi, küsiti erinevaid küsimusi ning püüdsin nendele vastata. Ühiselt tõdesime, et vabast tahtest ja armastusest sünnivad parimad teod meie elus. Nõnda oli see meie palvela ehitusega ning nõnda on see ka igapäevaselt Jumalat ja inimesi teenides. Isiklik suhe Jumalaga on kõige alus, sest alles siis sünnivad teod, mis toovad Jumala au esile.
Juunikuu kolmandal pühapäeval toimus jumalateenistus, kus kuulsime erinevaid tunnistusi sellest, mida Jumal on teinud või tegemas. Rõõm on jagada tunnistusi, kus erinevad inimesed jagavad palvevastustest või isiklikest kogemustest koos Jumalaga. Julgustagu see meid kõiki jätkuvalt palvetama ning tunnistama.
Rõõm oli taas näha endi keskel Reet ja Siim Pappe’t, kes olid naasnud puhkuselt. Reet tunnistas, et nad viibisid Kanadas ja Kuubal, et külastada armsaid inimesi ning võtta aega puhkamiseks. Külastades erinevaid kogudusi, said kogeda, kui mitmekülgne on Jumala teenimine erinevates paikades. Võimas loodus ja kaunid paigad kõikjal maailmas, annavad tunnistust Jumala suurusest ja tööst. Suur tänu tervituste eest, mida armsad õed ja vennad Kristuses olid saatnud. Kanname jätkuvalt üksteist palvekätel.
Koguduse eestpalves tõime Jumala ette Roman Toi, kellel täitus sada aastat eluteed. Helilooja, organist ja koorijuht on teeninud erinevates paikades oma kaasmaalasi. Vaimulikud heliteosed toovad au Jumalale. On rõõm tänada Jumalat, armsa juubilari eest. Oli eesõigus kohtuda isiklikult temaga, kui viibisime Terje ja Kaleviga koos möödunud aasta sügisel Torontos.
Jutluses keskendusin nädala teemale: “Jumal on vägev.” Eelmisel päeval puhus Eestimaal väga tugev tuul ja selle tagajärgi oli näha kõikjal. Pühakiri ütleb: “Kui tuul temast üle käib...” (Ps.103:16) Füüsiliselt me tunneme ja näeme, mida teeb tuul meie maailmas. Seistes keset tormi mõistame, et kõik ei ole meie kätes. Tormikahjustusi näeb iga inimene. Piibel kõneleb ka Püha Vaimust, kui tuulest, mis puhub ja toob esile oma tegevuse. Kas meil on oskust näha Vaimu tuule tagajärgi? Jumal ava meie silmad ja südamed, et võiksime osa saada Püha Vaimu tegevusest inimlaste keskel. Igatsen väga, et iga usklik ja terve kogudus võiks osa saada Vaimu elustavast väest.
Mustvee Betaania koguduseliikmete ja sõprade ühine jaaniõhtu toimus seekord Lohusuus, õe Rael Tamme kodus. Rõõm oli tõdeda, et kokku oli tulnud inimesi igast põlvkonnast. Igaüks kes tuli, võttis midagi kaasa ja laud sai väga rikkalik. Väga erinevaid asju oli toodud ja nõnda sai kokku väga mitmekülgne tervik. See pilt sümboliseerib vaimulikku leivalauda, mida Jumal samuti katab väga erinevate inimeste kaudu.
Koos sai mängida, laulda ja palvetada. Tore oli näha, kuidas erinevad inimesed omavahel suhtlesid. Kõigi osalejate hinge tõusis tänu, kui õhtul taas kodupoole sõideti. Tänu Jumalale iga koguduseliikme ja sõbra eest!
Juunikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus ja teemaks oli palvekalendris: “Jumal kõneleb looduses”. Õde Ave Gill luges pühakirjast erinevaid kirjakohti, mis tõid esile, kuidas Jumal tegutses loodu keskel. See, mida võime lugeda Piiblist, ei ole mitte ainult minevikus toimunud, vaid Jumal tegutseb ka tänapäeval. Tänu Jumalale tunnistuste eest, kus võime taas ja taas tõdeda, et meie palveid on kuuldud. Sõnal on meelevald!
Juubelisünnipäeva pidas Helen Valk. Koguduseliikmeid, kes elavad eemal näeb harva ja seepärast oli suur rõõm näha sünnipäevalast õigel päeval koguduse keskel. Tänu Jumalale, et võime paluda igale koguduseliikmele õnnistust, kui ta alustab uut aastaringi. Olgu igal päeval Jumala tahe meie eludes esikohal ja nõnda sünnib meile kõigile parim, mida saame lähedastega ja kogudusega jagada.
Jutluse pidas vend Peeter Kase. Ta tõi esile, et raskustes Jumal puhastab meid. Me saame valida, kas jääme kangeks Jumala ja inimeste ees või kanname õiget meeleparanduse vilja. Kui Jeesus tuleb meie ellu, siis sünnib meeleparandus! Vend Peeter Kase ütles: “Loodu on täis Jumala imesid, kuid suurim ime on inimene!” Me peame üksteisest hoolima, siis saame õnnistatud. Tänapäeval kasutuses olev tehnika on inimeste poolt valmistatud, kuid Jumal on ideeautor. Helikopter on nagu kiil ja jaaniussivalgus nagu LED lamp. Väga oluline on loodut õigesti kasutada ja hoolida oma elukeskkonnast. Me peame olema väga puhtad, et kord kohtuda Jumalaga. Piibel ütleb: “Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat!” (Mt.5:8) Oluline on olla Jumal ees puhas ka siis, kui keegi teine sind ei näe. Me tahame tihti jätta teistele inimestele muljet, et seeläbi kogeda inimlikku heakskiitu. Jutlus lõppes üleskutsega: “Ole ustav ka siis, kui tundub, et Jumal on kaugel!”
Vaadates möödunud ajale tagasi tõuseb meie kõigi südametesse tänu, kiitus ja ülistus Jumala vastu, kes ehitab oma kogudust! Õnnistatud suveaega ja puhkusehetki kõigile!

Tagasivaade maikuus 2016 toimunule:

Hea kaastööline koguduses! Maikuu esimesel päeval toimus jumalateenistus, kus saime öelda ühiselt Jumalale tänu. Eelmine päev oli palvelas ja koguduse krundil talgupäev ja see läks kenasti korda. Jumal kinkis ilusa ilma ja ühiselt sai palju tehtud. Ühistegevus liitis kogudust ja tõi rõõmu kõigi osalejate südamesse.
Jumalateenistusel palvetasime erinevate palvesoovide eest ja paljud tunnistasid, mida Jumal on teinud. Kogudus on pere, kus saame jagada rõõmu ja toetada üksteist raskustes. Tänu Jumalale osaduse eest koguduses!
Mustvee Betaania Kogudusele sai teatavaks, et on kihlunud Mirjam Treilmann ja Reijo Rajandu. Noored on üksteist leidnud ja plaanivad ühist eluteed. Palugem ühiselt, et Jumala armastus võiks olla noorte armastuse allikaks ja mõõdupuuks. Koguduse poolt soovisin sellel päeval noortele: „Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud....“ (Ef.5:1-2)
Jutluse teemaks oli “Kasvamine armastuses” ja siinkohal väike valik esile toodud mõtetest. Kasvamine armastuses on meie valikute tulemus. Piibel õpetab, et mida külvad, seda lõikad! Seepärast tuleb meil igaühel külvata õigeid “seemneid”. Jumala Vaimu seemned on: “Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.” (Gl.5:22-23) Arvo Pärt on öelnud: “Mitte miski ei muutu paremaks, kui meie ei muutu puhtamaks!” Aidaku Jumal, et meie igaühe elus külvatavad “seemned” ei oleks maailma meelsusest rikutud. Armastuses kasvamine teostub, kui püüame järgnevat igapäevaselt teha: 1) Räägi armastusest. Sinu sõnad suunavad Sinu elu. 2) Mõtiskle armastusest. 3) Tegutse armastuses. 4) Armastuses elamine toob edu. Hea kogudusepere, toetagem üksteist, et kasvamine armastuses oleks meie elus esikohal ja tooks au Jumalale.
Kristuse taevaminemise pühal oli kogudus taas koos. Lugesime erinevaid kirjakohti, mis räägivad Jeesuse taevaminemisest, sest Jeesus ei kadunud ära, vaid läks taevasse. “Usk on kindel usaldus...” (Hb.11:1a) Jeesus ütleb Pühakirjas: “Kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh.14:3) Jeesus saatis pärast oma lahkumist meile Püha Vaimu.
Maikuu teine pühapäev oli EMADEPÄEV. Palvelas toimus kontsert-jumalateenistus, mille seadis kaunilt kokku õde Reet Pappe. Suur tänu Mustvee Gümnaasiumi neidudele ja koguduse noortele väga kauni lauluosa eest! On põhjust öelda Jumalale tänu armsate emade eest, samuti ka laste eest, keda Jumal on emadele usaldanud. Vaimuliku sõnumi ütles Paul Gill ja teenistuse järel oli kaetud rikkalik kohvilaud.
Reedel, kolmeteistkümnendal mail osales Paul Gill Haapsalu Baptistikoguduse noorteõhtul. Jagasin sõna teemal “Elu trellide taga”. Hulk noori oli koos, et ülistada Jumalat ja kuulata, mida Jumal on tegemas väga erinevates keskkondades. Trellide taga teeb Jumal oma imelist tööd, sellest kõneleb ka Piibel.
Maikuu kolmas nädalavahetus oli koguduses väga teguderohke. Laupäeval toimus Kasepää Rahvamajas Hea Sõnumi Ringi hooaja lõpupidu, millest võttis osa üheksa noort. Õde Reet Pappe on teinud laste ja noortega väga head tööd. Koguduse liikmetele on jagatud laste nimed, kelle eest palvetada ja teeme seda jätkuvalt kogu südamest. Palvetame laste, noorte ja nende perede eest, et nad võiksid igaüks kogeda Jumala armastust ning päästmist oma elus. Sügisel on õde Reet Pappe jätkamas laste ja noortega tegevusi, mis vajab koguduse palvetuge ja igakülgset abi. Täname Jumalat iga lapse ja noore eest, kes on huvitatud osalema Hea Sõnumi Ringi tegevuses.
Laupäeval toimus palvelas koguduse osadusõhtu ja seekord oli teemaks “Mida tähendab meile Nelipühi täna?”. Armsad Heli ja Mart Metsala avasid seda teemat väga oskuslikult Piibli kirjakohti kasutades ja igaüks meist võis kogeda, kuidas see sõnum teda kõnetas. Püha Vaim tuletab meile meelde Piibli kirjakohti! Rõõmusõnum Jeesusest kui Päästjast peab saama kinnitatud tunnustähtedega, vastasel juhul ei ole see usutav. Piibel ütleb: “Maitske ja vaadake, et Issand on hea!” (Ps.34:9) Maitsmine ja vaatamine toob esile konkreetse kogemuse. Püha Vaimu ligiolu toob esile ELU. Tänu Jumalale, kes teeb elavaks meie endi ja koguduse usuelu!
Pühapäeval toimus NELIPÜHI tänujumalateenistus, kus tänasime Jumalat, sest Tema rajas koguduse. Jeesus ehitab oma kogudust Püha Vaimu läbi ka tänasel päeval ja see on ime meie kõigi keskel. Jumalateenistusel pandi kokku ohver, mis läheb misjonitöö toetuseks väljaspool kogudust. Armsad Heli ja Mart Metsala teenisid kogudust, jagades head sõnumit. Jumalateenistuse lõpuosas tänati Jumalat ning paluti õnnistust Ave ja Pauli abielule, kuna neil oli hõbepulma päev. Tänu Jumalale kogudusepere eest, kellega võime jagada oma eluteed.
Maikuu neljandal nädalavahetusel oli koguduses meid sõnaga teenimas kaplan Allan Kroll. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal “Jumala rahva vajadused”. Allan Kroll juhtis meie mõtted Jeesusele, kes ütles nõnda: “Issanda Vaim on minu peal, seepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit...” (Lk.4:18a) Rõõmusõnum on see, mis toob inimestele lahendusi nende raskustes. Piibel ei propageeri eduteoloogiat ega vaesusementaliteeti. Me peame tegema vahet vajadustel, soovidel ja himudel. Rahal on selles maailmas tohutu võim – Kurat kasutab seda kindlasti ära! Miks Piibel räägib hoiatavalt rahast? Sellepärast, et raha on paljudele ebajumalaks. Piibelliku rikkuse definitsioon kõlab nõnda “Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et te oleksite rikkad iga teo tarvis”. (2.Kr.9:8) Milleks Jumal sind kutsub, selleks ta sind ka varustab. Jumal kutsub mõne misjonäriks, aga teise miljonäriks. Apostel Paulus kirjutab usupoeg Timoteosele: “Neid, kes on nüüdsel ajal rikkad, käsi, et nad ei oleks ülbed ega loodaks ebakindlale rikkusele, vaid Jumalale, kes valmistab meile kõike rikkalikult maitsmiseks, käsi neil teha head, saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust”. (2.Tm.6:17-19) “Kellele on antud palju, sellelt nõutakse samuti palju!” (Lk.12:48) Jumala riigi töö on pidevalt alafinantseeritud. Meie suhtumine rahasse peab olema piibellik, mitte ilmalik. Allan Kroll ütles ühe hea tsitaadi meile kõigile “On üks koht Jumalas, kus ta annab sulle kõik, mida su süda igatseb, aga kui su süda igatseb midagi neist asjadest rohkem kui Jumalat, siis sa pole selles kohas”.
Pühapäeval toimus jumalateenistus, kus kõneles Allan Kroll. Jutlus tõstis esile Vana Testamendi prohveti Eelija. Prohveti elust saame õppida, et suurimale võidule järgnes suurim tagasilöök ja tapmisähvardus. Eelija satub kriisi, kus surma eest põgeneja igatseb surma. Jumal õpetab sellises olukorras järgima Teda, mitte meetodit. Jumal kutsub ja seab meid igaüht oma töös just sellisesse paika, et me oleksime teistele õnnistuseks. Inimesed vajavad ka tänasel päeval sõna Jumalalt, mitte inimlikke ideid. Kui sa oled kriisis, siis vaata järele lihtsad tõed: a) Toit, kas see on tervislik? b) Puhkus, kas seda on piisavalt? Meie füüsiline seisukord mõjutab otseselt ka meie vaimset seisukorda. c) Privaatsus. Igal inimesel on olemas personaalne isikuruumi vajadus! d) Kohtumine Jumalaga. Kas see on meie elus olemas? e) Abiline. Jumal toob meie ellu abilise, kellega koos kriisist läbi minna. f) Eesmärk. Uus eesmärk toob inimesele elutahte tagasi. Jumal andis Eelijale uue suuna ja nõnda Ta annab seda ka sulle.
Neljapäeval, kahekümnekuuendal mail toimus palveõhtu palvelas. Septembrist maikuu lõpuni toimusid igal nädalal palveõhtud. Suur tänu igale õele ja vennale koguduses, kes on võtnud aega ja tahtnud palvele tulla. Eesõigus on ühiselt palvetada ja kogeda head osadust. Tänu Jumalale vastatud palvete eest. Suvekuudel on samuti võimalus tulla palvele, kui selleks on soovi. Regulaarselt püüame taas palveõhtutega jätkata septembrikuu algusest. Tänu- ja palvesoove saab esitada jätkuvalt ka koguduse listi kaudu.
Reedel, kahekümneseitsmendal mail toimus Loksal meeste palveõhtu. Oli rõõm näha, et erinevatest paikadest üle Eestimaa olid vennad kokku sõitnud. Pärast väsitavat tööpäeva ja tihedat töönädalat oleks palju lihtsam jääda koju ning puhata, kuid rõõm oli igast mehest, kes palvele tuli. Tänu Jumalale meeste eest, kes tahavad ühiselt palvetada, sest selles peitub suur õnnistus. Tänu Loksa kogudusele, kes meid võõrustas.
Enne meeste palveõhtut kohtusid Eesti EKB Koguduste Liidu kaplanid Liidu presidendi Erki Tammega, et jagada omavahel kaplanite tegevusest. Kaitsevägi, kaitseliit, politsei ja vanglateenistus on kohad, kus kaplanid teenivad. Kaplanaadi vanemaks valisime Urmas Roosimaa, kes töötab Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuses.
Maikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus jagati tunnistusi sellest, kuidas Jumal on aidanud. Kogudus on see paik, kus võime ja saame jagada tunnistusi oma raskustest. Vaimulikus elus on katsumused ja kiusatused lahutamatud. Meid kõiki pannakse proovile. Jutluses keskendusin mõttele, kus väepealik ütleb Jeesusele “... ütle üksainus sõna ja poiss paraneb!” (Lk.7:7) Siinkohal lühimõtted selle teemaga seotult. a) Jeesuse sõnal on meelevald. b) Sõnaga saab palju muuta. c) Jeesus ei teinud ilma Püha Vaimuta midagi. d) Kui Püha Vaim teeb elavaks, siis on see elav. e) Kui kogeme Püha Vaimu väge enesest läbi minevat, siis muutub kõik. f) Jagada saad vaid seda, mille oled vastu võtnud! Peetrus ütles sündimisest saadik jalutule mehele “... mis mul on, seda ma annan sulle: Jeesuse Kristuse, Naatsaretlase nimel – tõuse ja kõnni!” (Ap.3:6) Jeesus saab ja tahab aidata inimesi.
Kahekümneüheksandal mail oli armsate noorte suur päev. Põlva Püha Peetri kirikus toimus laulatustalitus, kus õnnistati kristlikku abiellu Mirjam Treilmann ja Reijo Rajandu. Laulatustalituse viisid läbi patriarh peapiiskop Benjamin Lillemäe ja preester Leevi Lillemäe Eesti Karismaatilise Osaduskiriku Põlva Püha Peetri Kogudusest. Vaimuliku soovi ütlesid ja õnnistuspalves osalesid Tartu Evangeelse Linnakoguduse pastor Rivo Rajandu ja Mustvee Betaania Koguduse pastor Paul Gill. Muusikaliselt teenis väga kauni lauluga Johanna Toplaan ja Benjamin Lillemäe. Pulmavastuvõtt toimus Põlva Püha Peetri kirikus. Soovime noortele õnnistatud ühist eluteed.
Maikuu viimasel pühapäeval kogunesid Virumaa piirkonna töötegijad Avispea palvelas. Jagati omavahel kogudustes toimuvat ja palvetati ühiselt. Olla ühises osaduses ja ülistada Jumalat, see liidab iga õde-venda. Suvekuudes on planeeritud erinevaid tegevusi, mis vajavad meie kõigi eestpalveid. Tänu Jumalale koguduste ja töötegijate eest, kes meie piirkonnas on parimat jagamas.

Mõttekoda kogunes 01. mail 2016 peale jumalateenistust ja peamised arutelu teemad olid:

• Tagasivaade kevadperioodi tegemistele. Kogudus on vaimulikult kasvanud ja seda tänu koguduse osadusõhtutele ja jumalateenistustele, kus on olnud väga hea vaimulik osa. Palveõhtud on samuti olnud viljakad, sest inimesed tahavad palvele tulla ja ühiselt Jumalaga kõnelda. Palvevastuseid on rõõm omavahel jagada. Evangeelne töö on see, milles tuleb tegutseda aktiivsemalt. Püüame seda ühiselt teha.
• Tagasivaade koguduse eelarves planeeritud tuludele ja kuludele. Koguduse eelarve annab hea ülevaate tehtud kulutustest. Väikese koguduse puhul on eelarve peamiselt kulupõhine. Siinkohal tuleb tänada igat annetajat, kes on aidanud eelarve tulubaasi täita. Arenguruum on jätkuvalt olemas, et rohkem koguduseliikmeid oleksid valmis võtma vastutust, koguduse majandusliku tegevuse osas. Iga väike annetus toob regulaarselt annetades esile märkimisväärse tulemuse. Suur tänu veelkord igale annetajale!
• Otsustati lisada eelarvele hingehoiuteenuse kulurida, mida finantseerib Sõbra Käsi. Mustvee Betaania Kogudus pastor Paul Gill on püüdnud tegeleda vanurite hingehoiuga, et abistada inimesi, kes vajavad vaimulikku abi. Hingehoid hooldekodudes on äärmiselt oluline, sest inimesed meie ühiskonnas järjest vananevad ja abivajajate hulk kasvab. Hooldekodudes ei ole kaplaneid, kes seda tööd kohapeal teeksid. Ometi on inimestel hinges asju, mida tuleb korraldada Jumala ees, et seista igavikuga silmitsi. Seda teenust finantseerib Mustvee Betaania Koguduse kaudu Sõbra Käsi igas kuus kolmesaja euroga. Suur tänu väga vajaliku abi eest! Pikemalt arutati, kuidas on võimalik leida täiendavaid vahendeid, et pastor Paul Gill viibiks vanglas vähem ja saaks pühenduda rohkem koguduse teenimisele ning vanurite hingehoiule.
• Otsustati tõsta pastorile makstavat tasu. Mustvee Betaania Kogudus on läbi aastate maksnud pastorile sõidukompensatsiooni ja töötasu arve alusel, mille esitab Rahusadam OÜ. Ühiselt otsustati tõsta pastorile makstav summa neljasajalt eurolt viiesajale eurole kuus. Otsus on tagasiulatuv alates 01. jaanuarist 2016. Suur tänu igale koguduseliikmele, kes on abistanud kulude katmisel.
• Emadepäeva kontsert – jumalateenistus toimub 08. mail kell 17.00 palvelas. Õde Reet Pappe andis ülevaate, et ta on asjaga tegelenud ja kõik peaks laabuma. Suur tänu igale abilisele. Kõik on teretulnud!
• Noorte Piiblipäevad 03.-05. juunil Tallinnas. Ootame noorte aktiivset registreerimist, et siis teada saada kelle eest maksta osavõtu tasu. Mustvee Betaania Kogudus tahab abistada noori, et neil oleks võimalik osaleda Piiblipäevade suurüritusel. Kogudusepoolne kontaktisik on Marili Kase.
• Jaaniõhtu ühistegevus. Otsustati teha ettepanek, et Jaaniõhtu ühistegevus toimuks 23. juunil k.a. Kasepääl Terje ja Kalevi Roose suvilaplatsil. Igaüks võtaks midagi kaasa ja oleksime osaduses. Kuna Terje ja Kalevi ei saanud osaleda Mõttekoja koosolekul, siis täpsustame, kas selline ettepanek teostub või mitte.
• Ühislaager 08.-10. juulil Valguse Tee Vabakogudusega, Nuutsakul. Meie kogudusepoolne kontaktisik on Ave Gill. Kõik, kes soovivad laagris osaleda, palun andke sellest Avele varakult teada.
• Eesti EKB Koguduste Liidu Suvefestival 08.-10. juulil, Viimsis. Kõik koguduseliikmed, kes soovivad osaleda Suvefestivalil saavad seda teha. Igaühel on vabadus valida, millisel üritusel ta tahab osaleda.
• Festival VM Fest Mustvee 09.-14. august Mustvee erinevates pühakodades. Meie kogudusepoolne kontaktisik on Reet Pappe.
• Festivali kontsert Mustvee palvelas 11. augustil, Taavo Remmel jt. Meie kogudusepoolne kontaktisik on Reet Pappe.
• Mustvee Betaania Koguduse 95. aastapäev 20. augusti õhtul palvela terrasssil. Muusikaga teenib Tallinna Vene Nelipühi Koguduse ansambel ja kõneleb Allar Känd. Meie kogudusepoolne kontaktisik on Anne-Ly Feršel.
• Mustvee Betaania Koguduse 95. aastapäeva 21. augusti hommikul toimuv tänujumalateenistus. Muusikaga teenib Tallinna Valguse Tee Vabakoguduse ülistusjuht Margit Prantsus meeskonnaga ja kõneleb vend Allar Känd. Kogudusepoolne kontaktisik on Paul Gill.
• Kogudusepäev looduses 27. augustil, Kotka matkarada. Kogudusepäev looduses toimub Anne-Ly Feršeli juhtimisel. Kõik on oodatud osalema oma perega. Ühiselt peame pikniku sobival ajal ja kohas.
• Ülevaade teabepäevast “Tuleohutusnõuded sakraalhoonetes”. Tuleohutuse eest vastutab Paul Gill.
• Tööinspektsioon koos Siseministeeriumiga korraldavad koguduse juhatuse liikmetele töökeskkonna ja töösuhete alase teabepäeva 23. mail Siseministeeriumis, Tallinnas. Osaleb Paul Gill.
• Majahoidja ametijuhend ja üürileping. Sõlmida Pille Raudsepp’ga uus ametijuhend ja üürileping alates 01. juuni 2016 kuni 31. mai 2017. Koguduse poolt allkirjastab juhatuse liige Anne-Ly Feršel.
• Koguduse tervisliku seisundi hinnang. Ühiselt otsustati, et hetkel seda uuringut ei rakendata.
• Kodutud kassid palvela kõrval asuvas hoones. Palvela kõrval asub vana maja, mida elamiseks kasutavad kodutud kassid. Naaber kortermajast pärit vanem naine käib neid kasse toitmas. Selline olukord soodustab kasside juurdekasvu ja seepärast on see olukord väljunud kontrolli alt. Suur tänu meie koguduse majahoidjale Pille Raudsepp’le, kes näeb tohutut vaeva, et kasside järelt puhastada. Palvela krunt ja hoone vajavad suurt hoolt, et hoida pidevat puhtust. Otsustasime pöörduda Mustvee Linnavalitsuse poole, kes on kohustatud tegelema kodutute loomadega. Palume kutsuda Lemmikloomade Varjupaigast inimesed, kes suudavad selle probleemiga tegeleda. Tahame sellele probleemile leida parima lahenduse.

Tagasivaade aprillikuus 2016 toimunule:

Armas kogudusepere! Kõik kokkusaamised kogudusena on olnud väga olulised, sest me vajame üksteist. Iga õde ja vend palveõhtul või pühapäevasel jumalateenistusel on toonud kaasa oma osa. Piibel õpetab, et kui te kokku tulete, siis on igaühel midagi... Ühiselt Jumalat ja kaasinimesi teenides mõistame, kui suur on Jumala armastus, mis meid ühendab. Ühiselt üksteist toetades ja abistades suudame teha tööd, mis meile usaldatud.
Armsad õed Margit ja Reet ning vend Peeter on kirjutanud koguduselisti jumalateenistuste lühiülevaateid. Suur tänu tehtu eest, sest kaugemad koguduseliikmed on andnud positiivset tagasisidet. Siinkohal ei konkureeri tagasivaadet kirjutades ühegi lühikokkuvõttega. Kirjutan omapoolse sõnumi koguduse kroonikasse.
Aprillikuu esimesel pühapäeval oli jumalateenistuse teemaks “Jumala ülistamine.” Vendluse palvekalendris esile toodud erinevad teemad annavad hea võimaluse käsitleda väga erinevaid ja olulisi teemasid. Oluline on mõista, miks üks või teine valdkond on isiklikus ja koguduslikus tegevuses väga oluline. Jumala ülistamine on Piiblit läbiv teema. Psalmist hüüab kogudusele: “Tulge sisse ta väravaist tänuga, tema õuedesse kiitusega, ülistage teda ja andke tänu ta nimele!” (Ps.100:4) Jumalat tundes, kogedes, kui suur on Tema armastus ja halastus meie igaühe vastu, on rõõm igal päeval Jumalat kiita ning ülistada. Vana Testamendi Psalter lõppeb üleskutsega: “Kõik, kellel on eluõhku, kiitku Issandat! Halleluuja!” (Ps.150:6) Olgem igaüks julge ja agar seda üleskutset järgima.
Aprillikuu teisel nädalavahetusel teenis sõnaga meie kogudust Oleviste koguduse pastor Ülo Niinemägi. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Vabadus Pühale Vaimule – tule ja tegutse minu ning koguduse elus.” Meie igaühe ihu on Püha Vaimu tempel ja seepärast peaksime paluma: “Püha Vaim, tule ja täida oma tempel igal päeval.” Piibel julgustab: “Saage täis Vaimu!” (Ef.5:18) Mis takistab? 1) Kui me ei arvesta Püha Vaimuga alaliselt. 2) Kui vana loomus ei ole risti löödud, siis ei ole Pühal Vaimul seal palju ruumi. 3) Kui puudub nälg ja janu Püha Vaimu järele. Ilma Püha Vaimuta võime ka piiblist valesti aru saada. “Ent Issand on Vaim ja seal, kus on Issanda Vaim, on vabadus.” (2.Kr.3:17) Püha Vaimu töö meie juures on, et maailm tunneb ära, et sa oled olnud Jeesusega. Pühapäeval toimus jumalateenistus, mis jätkas eelnevat. Vend Ülo Niinemägi tõi esile, et me vajame usku, mis toimib. Vajame usku suurde Jumalasse.
Tartu ja Kuressaare Pereraadios olid 10-16. aprillini eetris hommikupalved, mida pidas Mustvee Betaania Koguduse vend Paul Gill. Suur tänu Jumalale, kristlike meediakanalite eest.
Siseministeerium koostöös Päästeametiga korraldasid 13. aprillil Tartus teabepäeva: “Tuleohutusnõuded sakraalhoonetes.” Päästeameti spetsialistid tutvustasid kasutusele võetavat operatiivkaarti. Sakraalhoone puhul tuleb arvestada tavapärasest erinevat mahtu, kui ka funktsionaalsust. Tuleohutus sõltub igaühe tegevusest!
Linda Muutra 85. juubelipidu leidis aset 16 aprillil Lohusuu koolimajas. Jätkuvaid õnnistusi armas juubilar.
Aprillikuu kolmandal pühapäeval külastas Mustvee Betaania kogudust ansambel “Saku Gospel.” Ansamblit juhendab meie enda koguduse õde Kaili Tšernov. Suur tänu kauni laulu eest. Saku Toomase koguduse õpetaja Magne Mölster tõi meieni pildiesitluse, kus oli väga kenasti esile toodud koguduse tegevus. Kolm aastat tagasi rajatud kogudus kasvab ja plaanib ehitada kaasaegse kirikuhoone. Oli väga julgustav kuulata, kuidas väike palvegrupp otsustas koguneda kuuel päeval nädalas palvele ja täna on see palvetöö kandmas vilja. Saku Toomase koguduse visioon ja “lööksõna” ütlevad nõnda: “Lähedal Jumalale – lähedal inimestele.” “Tule nagu oled! Leiame koos tee, tõe ja elu!” Palvetame ühiselt, et see visioon ja lööklause rakenduks mõlemates kogudustes.
Tartu Kolgata Koguduse pühakojas toimus 22.-23. aprillil vendluse konverents. Ühiselt tagasi vaadates tõdeti, et Jumala arm on meid kandnud ja õnnistanud. Vendluse konverents tänas eelnevaid juhte, kelleks olid president Meego Remmel ja asepresident Viljar Liht. Konverentsil valiti uueks presidendiks Erki Tamm ja asepresidendiks Gunnar Kotiesen. Palvetagem oma vaimulike juhtide eest, et meie vendlus liiguks Jumala tahtes.
Aprillikuu viimasel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus erinevad koguduseliikmed tõid esile tunnistusi, et anda au Jumalale. Rõõm on tõdeda, et erinevate tunnistuste läbi saabki ilmsiks see, et me teenime elavat Jumalat. Vendluse palvekalendri teema “Jumal teeb imesid” ei ole minevik, vaid olevik. Jutluses keskendusin Jeesuse imetegudele/tunnustähtedele. “Jeesus on seesama, eile, täna ja igavesti!” (Hb.13:8) Elagem välja seda tunnistust. Aprillikuu viimasel päeval oli koguduses “Talgupäev,” kus ühiselt sai tehtud palju tööd. Suur tänu igale abilisele!

Tagasivaade märtsikuus 2016 toimunule:

Hea õde ja vend Kristuses! Märtsikuu algas koguduse jaoks ühe õnnistatud ettevõtmisega. Ühiselt Virumaa kogudustega korraldasime paastu- ja palveöö. Alustasime reedel kell 19 ja lõpetasime laupäeval kell 10. Suur tänu Jumalale, kes selle mõtte südamesse pani. Algusest kuni lõpuni võisime kogeda Jumala juhtimist ja ligiolu. Suur tänu igaühele, kes osales ja kaasa teenis. Kogu au saagu üksnes Jumalale!
Märtsikuu esimese pühapäeva hommikul kogunes koguduse mõttekoda. Koos vaatasime tagasi möödunud kahele kuule ja arutasime eelolevaid tegevusi. Kevad-suvine tegevuskava saab olema võrdlemisi tihe, kuna suvel pühitseme koguduse 95. aastapäeva. Mõttekoda on laiendatud juhatus, et erinevaid inimesi kaasata oma mõtetega. Jumalateenistusel toodi esile rohkeid tunnistusi paastu- ja palveööst, kus kogeti seda, mida Jeesus teeb. Rõõm valitses kõigi südametes. Jutluses esile toodud peamised teemad olid: 1) Kas tead oma kohta Kristuse ihus? Kas sinu koht ja teenimine toob kaasa sulle õiguse, rahu ja rõõmu Pühas Vaimus? Kas mõistad oma vastutust Kristuse ihus? 2) Jumal tõi kaljust kahel korral esile vee, kuid Moosesele antud korraldus oli erinev. Väga tähtis on kuuletuda Püha Vaimu juhtimisele, sest sellel on väga tõsised tagajärjed. 3) Jumal jagab kogudusele vaimuande, et meil oleksid tööriistad, millega saavutada Jumala seatud eesmärk. Kas me taotleme suuremaid vaimuande? Kas me oleme Jumala käes tarvitatavad? Kas meie elu kannab Vaimu vilja? Jutluse lõpus seadsin igaühele kolm eesmärki: 1) Palvetame sellepärast, et Kristuse ihu saaks ülesse ehitatud. Palvetame sellepärast, et iga õde ja vend leiaks oma koha Kristuse ihus. Palvetame, et iga õde ja vend tunneks oma vastutust Kristuse ihus. 2) Ära käsitle Jumala asju kergekäeliselt. Sinu suhtumine Jumala Sõnasse määrab ära sinu vaimuliku taseme ja selle tagajärjed. Kuuletu oma südames Jumala Sõnale ja Püha Vaimu juhtimisele. 3) Palume meie koguduse pärast, et vaimuannid hakkaksid tööle. Palume, et Jumal kingiks meie inimestele täiendavaid vaimuande. Palume, et vaimuannid meie elus ja koguduses tooksid esile Vaimu vilja. Kui Jeesus Kristus tuleb kord meile järele, siis Ta otsib meie elust vilja. “Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.” (Gl.5:22-23) Jumalateenistuse järel toimus koguduse täiskogu koosolek, millest kirjutan allpool.
Märtsikuu teisel pühapäeval toimus jumalateenistus, kus sõnaga teenis õde Aili Tennosaar. Hea sõnum kandis pealkirja: “Vaimne nälg ehk kuidas kasvavad vaimuviljad?” Siinkohal mõned mõtted, sest jutluse konspekt oli koguduse liikmete listis kättesaadav. Kes sinu sees on troonil? Kas Jumala Vaim või hing ja ihu? Võidab see, kellel on ülekaal. Rm.8,8. “Kes elavad oma loomuse järgi, need ei suuda meeldida Jumalale!” Aili esitas tõsise väljakutse meile kõigile: “Ära söö Saatana lauast!” See tähendab: a) ära räägi taga b) ära tegele mineviku pideva korrutamise ja meenutamisega c) enda õigustamisega d) juuri välja uhkus ja e) kadedus. Apostel Paulus kutsub ülesse: “Käige Vaimus, siis te ei täida lihalikke himusid.” (Gl.5,16) Siinkohal esitatakse meile korraldus, et käige Vaimus! Tehkem seda, mitte ärge ainult mõelge sellest! Jumal armastab meid kõiki! Õpime üksteist armastama. Jeesus palvetab meie kõigi eest ja soovib, et Tema oleks kirgastatud meis. Vaimu vili on Jeesuse iseloom.
Märtsikuu kolmandal nädalavahetusel külastasid meie kogudust Heli ja Mart Metsala koos oma tütre Hanna-Kerli’ga. Laupäeva õhtul toimus koguduse osadusõhtu teemal: “Piibli naised – mis on neilt õppida?” Hea sõnum ei aegu, vaid see kõnetab igaüht, kes igatseb saada Sõna läbi õnnistatud. Heli Metsala jagas kahest Mirjamist, kellest Piibel räägib. Väga õpetlik oli jälgida naisprohvet Mirjami tegevust. Jumal kasutas Mirjamit erilisel viisil, kuid “vaimulik uhkus” sai saatuslikuks ja Mirjamit löödi pidalitõvega. (4.Mo.12:10) Mirjam pidi viibima seitse päeva väljaspool leeri. (4.Mo.12:15) Avalik alandus, mille Jumal andis Mirjamile, pidi esmalt ta südamest “pidalitõve” kõrvaldama. Hanna-Kerli lisas: “Jumalik naine on südames murtud naine Jumala ees!” Kui naise motiivid pole puhtad, siis suudab ta manipuleerida mehega, kuid see ei too esile õnnistust ega au Jumalale. Mart Metsala võttis kenasti kogu õhtu kokku ja lisas: “Naise kaudu tuli õnnetus (patt maailma), kuid naise kaudu tuli ka õnnistus (sündis Jeesus)." Piibli naised on avar teema ja sealt on palju eeskuju ammutada, meil kõigil.
Pühapäeva hommikul teenisid jumalateenistusel Heli, Hanna-Kerli ja Mart Metsala. Jumal oli andnud kõigile hea sõna, mis kõnetas igaüht, kes kohal viibis. Heli jagas tunnistuse, kuidas Jumal suudab inimest muuta. Hanna-Kerli küsis koguduselt: “Kas sa tead, kes sa oled Jumalas?” “Me oleme Jumala igavese pärandi kandjad!” Mardi jutlus oli Jeesuse tegevusest Palmipuudepühal. Jeesus ei otsinud inimeste heakskiitu, vaid teostas ISA plaani.
Palmipuudepüha pealelõunal toimus Virumaa piirkonna kokkutulek Tapal. Tore oli taas kokku saada, et jagada, mida Jumal on teinud ja tegemas erinevates kogudustes. Võisime ühiselt Jumalat tänada Mustvees aset leidnud paastu- ja palveöö eest, sest see oli Virumaa piirkonna koguduste ühine teenimine. Virumaa piirkonna kogudused on üksmeelsed ja koostöö kannab head vilja. Tänasime ühiselt kaheksa aastat piirkonda juhtinud venda Gunnar Kotiesen’it ja palusime talle õnnistust uuteks ülesanneteks. Tänu iga töötegija eest kõigis kogudustes.
Suur Neljapäev ja Suur Reede toovad esile armastuse, millega Jumal inimest armastab (Jh.3:16-17) Kogudusena võime olla tänulikud, et Jeesus maksis hinna meie kõigi pattude eest. (1.Pt.1:18-19) Jeesus rajas koguduse ja põrguväed ei võida seda! (Mt.16:18) Jeesuse veres on leping (Lk.22:20), mis kehtib siinpool ja sealpool igaviku piiri. Piibel räägib väga selgelt, mida tegi Jumal ja mida peab tegema inimene. Igavene elu Jumala ligiolus saab võimalikuks ainult armust, kuid arm ulatub meieni kindla korra alusel. Armuga ei tohi iial mängida!
Ülestõusmispühad kuulutavad võidust, mille saavutas Jeesus Kristus. Surma võim on murtud. Piibel ütleb: “Kui te nüüd koos Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel; mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal.” (Kl. 3:1-2) Me oleme Jeesusele igaüks väga väärtuslik ja seepärast Jeesus puhastab oma kogudust. Tema valgus näitab surmast väljapääsuteed ja aidaku Jumal, et iga uskliku elus ning koguduse keskel ei tuhmuks Jeesuse eluvalgus. Pulmarüü peab olema kirkalt valge.

Ülevaade mõttekoja tegemistest:

Koguduse laiendatud juhatus on saanud omale nime “Mõttekoda”. Koguduse juhatus koosneb kolmest liikmest, kelleks on Anne-Ly Feršel, Reet Pappe ja Paul Gill. Neil juhatuse liikmetel on allkirjaõigus. Kuna meie koguduses on erinevaid tegevusvaldkondi, siis on äärmiselt oluline kaasata koguduseliikmeid, keda Jumal on meile kinkinud ja kes on oma valdkonna spetsialistid. Mõttekoja liikmeteks on pastori ettepanekul kutsutud: Ülle ja Tõnu Rait, Terje ja Kalevi Roose, Anne-Ly ja Heindrich Feršel, Reet ja Siim Pappe, Aili Tennosaar-Rannajõe ja Ave Gill. Mõttekoja tööd koordineerib Paul Gill.

Mõttekoda kogunes esmakordselt 27. detsembril 2015 ja peamised arutelu teemad olid:
• Tagasivaade aastale 2015. Ühiselt tõdeti, et meil on väga palju põhjust Jumalat tänada. See, mida oleme võinud teha, on üksnes Jumala arm. Usun, et selle tänuga liitub iga koguduseliige.
• Juhatuse esimehe kohalt taandas ennast Terje Roose. Täname armast õde Terje Roose’t tehtud töö eest ja palume tal jõudumööda osaleda mõttekoja tegevuses.
• Koguduse liikmete nimekiri. Koguduses on 45 liiget, 12 meest ja 33 naist. Kogudusega liitusid 2015. aastal: Kalevi Roose, Aili Tennosaar- Rannajõe ja Tõnu Rait.
• Tööharud ja vastutused. Oleme tänulikud iga tööharu eest ja inimeste eest, kes teevad oma tööd südamega, andes endast parim. Väikeses koguduses on iga töötegija väga oluline. Täname ja tunnustame iga töötegijat, kes kannab vastutust.
• Tegevuskava 2016. aasta esimesel poolaastal. Reet Pappe jätkab Hea Sõnumi ringiga Kasepääl. Margit Kase jätkab pühapäevakooliga palvelas. Jätkame koguduse osadusõhtutega ja sõnaga tulevad teenima: Heli ja Mart Metsala, Allan Kroll, Ülo Niinemägi. Aasta algusest muudame koguduse jumalateenistuste ülesehitust. Kavas saavad olema vabad tunnistused ja tunnistama tuleb see, kellel südames. Jumalateenistuse alguspalve peab koosoleku juhataja ja loeme rohkem piiblit. Jumalateenistuse sees saame võtta rohkem palveaegu, et palvetada konkreetsete palvesoovide eest.
• Koostöö teiste kogudustega. Eestpalvekogudus 2016. aastal on Rakke kogudus. Püüame olla abiks Rakke kogudusele nende vajadustes. Palvetame ja plaanime külastada Rakke kogudust, kahele kogudusele sobival ajal. Mustvee Betaania Kogudus avab uksed augustikuus toimuval muusikafestivalil VM Fest Mustvee. Festival toimub augustikuu teisel nädalal 9.-14. august 2016. Meie palvelas toimub kontsert neljapäeval 11. augustil ja muusikaga teenib Taavo Remmel jt. Festivali korraldab Orthodox Singers.
• Koguduse eelarve 2016. Eelarvest täpsemalt kirjutan koguduse täiskogu koosoleku ülevaates.
• Palvela remondifond. Palvela kasutus toob kaasa amortisatsiooni ja seepärast on vajalik alustada remondifondi kogumisega. Ehitusarve nimetada ümber remondiarveks.
• Mustvee Betaania Koguduse logo ja tunnuslause. Otsustati asjaga edasi tegeleda ja leida parim lahendus liialt kiirustamata. Erinevad kavandid on töös. Infot küsi pastori käest.
• Kuulutustahvli sisu uuendamine. Tänaseks on Anne-Ly Feršel teinud ilusad kuulutused infotahvlile. Jooksev info lisandub olemasolevatele.
• Kogudusega seotud info jagamine. Ühiselt tõdeti, et äärmiselt oluline on kogudusega seotud informatsiooni edastamine, sest see väldib asjatuid pingeid. Oluline on meeskonna tegevus, kus kõik saavad üksteist usaldada. Parim tulemus saavutatakse koguduses ühistöö tulemusena.

Mõttekoda kogunes 06. märtsil ja peamised arutelu teemad olid:

• Tagasivaade käesoleva aasta algusest alates. Oleme kogudusega otsustanud, et võtame enne Ülestõusmispühi peamiseks teemaks – Meeleparanduse. Vajame igaüks meeleparandust ja vabanemist erinevates asjades. Paastu- ja palveöö läks korda ja kogudus on vaimulikult kasvanud. See teeb rõõmu igaühele, kes igatseb koguduses edasiminekut. Tänu Jumalale kõige eest!
• Koguduse põhitegevus. Mustvee Betaania Koguduse põhitegevus peab olema väljaspool palvelat. Selles valdkonnas on meil palju arenguruumi ja palvetame, et Jumal saaks meid tarvitada õiges kohas, tehes seda, mida Jumal meilt ootab. Iga õe ja venna tegevus väljaspool kogudust on koguduse visiitkaart. Toetame üksteist ja püüame ühiselt teha oma parima!

• Koguduse planeeritavad tegevused ja vendluse ühistegevus ettepoole vaadates:
o Koguduse osadusõhtu 09. aprill, kus sõna jagab pastor Ülo Niinemägi.
o Jumalateenistus 10. aprillil, kus kõneleb pastor Ülo Niinemägi.
o Jumalateenistus 17. aprillil, kus teenib muusikaga Saku Gospel ansambel.
o 22.-23. aprill vendluse konverents Tartu Kolgata koguduse pühakojas.
o Emadepäeva kontsert 08. mail palvelas.
o Vaimulike töötegijate päevad 13.-14. mail, Nuutsaku.
o Koguduse osadusõhtu 14. mail, kus sõna jagavad Heli ja Mart Metsala.
o Jumalateenistus 15. mail, kus kõneleb pastor Mart Metsala. (NELIPÜHA)
o Naiste kevadpäev 21. mail, Viljandi Baptistikoguduses.
o Koguduse osadusõhtu 21. mail, kus sõna jagab kaplan Allan Kroll.
o Jumalateenistus 22. mail, kus kõneleb kaplan Allan Kroll.
o Meeste palveõhtu 27. mail, Loksa koguduses.
o Noorte piiblipäevad 03.-05. juuni, Tallinn.
o Jaaniõhtu ühistegevus. (koht ja aeg täpsustub)
o Ühislaager 08.-10. juulil Valguse Tee Vabakogudusega, Nuutsaku.
o Eesti EKB Liidu suvefestival 08.-10. juulil, Viimsi.
o Kogudusepäev looduses 30. juulil, Kotka matkarada koos piknikuga.
o Festival VM Fest Mustvee 09.-14. august Mustvee erinevates pühakodades.
o Festivali kontsert Mustvee Betaania Koguduse palvelas 11. augustil, Taavo Remmel jt.
o Pastoriperede laager 12.-14. augustil, Nuutsaku.
o Mustvee Betaania Koguduse 95. aastapäev 21. augustil, Mustvee palvelas. Kõneleb Allar Känd.
o Aastapäevaga seotud tegevused täpsustuvad, kuid soov on jõuda inimesteni väljaspool kogudust.

Koguduse täiskogu koosolek toimus 06. märtsil ja peamised teemad olid:
• Tagasivaade 2015. aastale ja rahade liikumine. (Tagasivaade tegevuste kohta on igakuisel kuukaval)
o Kogudusega liitus 3 liiget. (Kalevi Roose, Aili Tennosaar-Rannajõe, Tõnu Rait)
o 01.01.2016 seisuga koguduses 45 liiget, 12 meest ja 33 naist. Keskmine vanus 51 aastat.
o Vaimulikke talitusi: Ristimisi 1, kogudusse õnnistamisi 3, lapsi õnnistatud 3,
ordineeritud töötegijaid 1, laulatatud paare 2, maetud 12.
o Kogudusele laekus annetusi 16 923.70€ ja väljaminekuid oli 14 417.02€.
o Raha liikumine kassast panka 5080.00€
- Jääk 31.12.2015 kassas 366.32€
- Jääk 31.12.2015 pangas remondiarvel 3.76€ ja üldarvel 3516.98€
• Revidendi kohustes Jaan Muutra kirjutab: Panen koguduse arvepidamisele hindeks väga hea.
• Koguduse 2016. aasta eelarve on 16 770€, see teeb 31.05€ kuus iga liikme kohta.
• Tegevuskulud: 10 590€ - 63,15%, palvelaga seotud kulud: 4600€ - 27,43%, Liidu tegevus: 1580€ –9,42%
• Eesti EKB Liidule liikmeannetus 640€ aastas.
• Seminari, misjonitöö ja lastetöö toetuseks teha eriohver ja kanda kõigile üle 125€ annetusena.
• Külaliste vastuvõtt on seotud kulupõhise arvestusega.
• Ülevaade koguduse juhatuse tegevusest.
• Eesti EKB Liidu aastakonverentsi delegaatideks valiti: Reet Pappe ja Paul Gill.
• Koguduse liikmelist. Info operatiivne kättesaadavus on väga oluline ja seepärast jagagem seda!
Koguduse liikmeid, keda listis ei ole, saab informeerida telefoni teel.
• Koguduse 95. aastapäevaga seotud tegevus täpsustub.
• Eestpalve laste- ja noortetöö eest, sest lapsed ja noored on koguduse prioriteet.
• Julgustasin noori osalema Noorte Piiblipäevadel 03.-05. juuni, Tallinn.
• Ettepanekud 2016. aasta tegevuseks on teretulnud kõigi koguduse liikmete poolt.

Tänan südamest iga koguduse liiget, kes on vabatahtlikult oma parimat tegemas. See, mida oleme võinud saavutada, on üksnes Jumala arm ja õnnistus. Ülistagem ja tõstkem koos kõrgeks üksnes Tema püha nimi.

Tagasivaade veebruarikuus 2016 toimunule:

Hea kaastööline koguduses! Iga päev meie elus kõneleb Jumala ustavusest. Meile kingitud aeg viib meid Jumalale lähemale. Seepärast keskendu eesmärgile, mille Jumal on sinu elule kavandanud. Oma eesmärgi teadmine annab elule motivatsiooni. Eesmärk tekitab alati kirge. Jumalat tuleb teenida ja armastada kirega.
Veebruarikuu esimesel pühapäeval kõnelesin teemal: “Kes on see Jumal, kes näeb sind praegu?” Siinkohal toon esile kolm peamist mõtet oma jutlusest. 1) Meil tuleb elada rütmis, kus annad ruumi peatumiseks. Kui inimene hingamisel ei tee pausi, siis ta minestab ära. Hinga oma Jumala ligiolus, et suudaksid teha õigeid valikuid. 2) Kas see Jumalapilt, mis on minu peas, on vastavuses sellega, mis on minu südames? Sa kasvad välja asjadest ja seesama peaks toimima ka Jumalapildiga sinu elus. Jumal ei mahu ühtegi raami. 3) Jumal on seal juba ammu ees, kui sina sinna jõuad. Jumalaga oma eluteed jagades, koged rahuldust, mida maailm ei suuda iialgi pakkuda.
Veebruarikuu kümnendal päeval toimus meie palvelas kaplaniteenistuse koolitus- ja teabepäev. Erinevate vanglate ja arestimajade kaplanid olid sõitnud Mustveesse, et olla ühises osaduses ning õppida uusi teadmisi. Isiku-andmete kaitse koolitus oli kaplanitele väga oluline, kuna meie tegevus nõuab isikuandmetega töötamist.
12.-13. veebruaril toimus Ida-Virumaal konverents teemal: “Aeg tegutseda 2016” Reede õhtul oli võimalus töötegijatel koguneda Kiviõli Vabakogudusse, et osa saada julgustavast sõnumist. Jutlustas Nikolai Zalutski Pihkvast. Laupäeval toimus konverents Jõhvi Kontserdimajas, millest tegi ülekande ka Pildiraadio.
12.-13. veebruaril olid Mustvee Betaania Koguduse palvelas Tartu Kolgata Koguduse noortemeeskond. Noored oli võtnud aja, et olla osaduses ja planeerida oma järgnevaid tegevusi. Suur eesõigus on olla osaduses Jumalaga ja palvetada üksteise eest. Noortega tegelemine on iga koguduse olevik ja tulevik.
Laupäeva õhtul toimus Mustvee Betaania Koguduse palvelas osadusõhtu, kus sõna jagas Allan Kroll. Osadusõhtu teemaks oli: “Usuelu kui meeleparanduselu.” Siinkohal toon esile mõned mõtted, mis minule meelde jäid. 1) Kogu kristlase elu on meeleparanduselu. 2) Muutumine Jeesuse sarnaseks, selliseks nagu Jumal sind on loonud – MEELEPARANDUS. 3) Kui sinu elus patuvalu ei saa suuremaks paturõõmust, siis sa meelt ei paranda. 4) Võta suund Jeesusele, siis patud kaovad. Sa ei taha enam seda teha. Prioriteedid muutuvad.
Pühapäeva hommikul jutlustas kaplan Allan Kroll Jumalapildist meie elus. Meie Jumalapilt mõjutab kogu meie vaimulikku elu. Jumalapilt moodustub meie elus: a) meie lapsepõlve kogemustest isaga. b) meie isiklikud kogemused elus. c) meie teadmistest Pühakirjast. Jutlus lõppes mõttega, et Paulus palvetab Galaatlaste eest nõnda kaua “...kuni Kristus teie sees saab kuju!” (Gl.4,19) Aidaku Jumal, et meie Jumalapilt sisaldaks Kristust.
Pühapäeval 21. veebruaril külastas meie kogudust Valguse Tee Vabakoguduse liige Anre Matetski oma meeskonnaga. Hea sõnum puudutas igaüht, kes kuulas avatud südamega. Mõned mõtted jutlusest, mis mulle südamesse jäid. Püha Vaim juhib sind alati Jeesusesse. Kui oled oma elu allutanud Jeesusele Kristusele, siis täidab sinu südant õigus, rahu ja rõõm Pühas Vaimus. Jeesus tahab, et me oleksime võitjad! “ Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse.” (Jh.1,12) Jeesus teenis kaasinimesi ja seepärast saame meiegi teenida kaasinimesi sama meelevallaga. Jeesuse teenistuses oli väga selgesti esile toodud neli valdkonda: 1) Ta kuulutas Jumala Kuningriiki. 2) Ta tegi haigeid terveks. 3) Ta ajas inimestest välja kurje vaime. 4) Ta äratas ülesse surnuid. Kas sa usud, et Jeesus teeb seda täna veel? Ta tahab seda teha oma koguduse kaudu ja seepärast allutame igaüks oma elu tema tahtele. Jumalateenistus jätkus palveteenistusega ja rõõm oli kogeda, kuidas Jumal liikus meie keskel. Iga otsiv süda võis kogeda, et Jumal sai teda puudutada. Suur tänu Jumalale, selle töö eest, mis tema on koguduses tegemas. Suur tänu igale õele ja vennale, kes on kaasa palumas, et Jumala au saaks meie keskel veelgi suuremaks. Kiitus Jumalale, et Ta kuuleb palveid!
Veebruarikuu viimasel pühapäeval oli kogudus taas koos. Jumalateenistusel toodi esile tunnistusi, mida Jumal on teinud ja tegemas väga erinevate inimeste juures. Väga oluline on, et meie elu ja tunnistus tooks au üksnes Jumalale. Ilma Temata ei suuda me midagi teha! Rõõm oli õnnitleda sünnipäeva puhul meie koguduse kauaaegset sõpra ja eelmist koguduse raamatupidajat õde Lydia Reisenbuk’i. Tänu Jumalale, kes on õde Lydia’t tervendanud ja ta saab taas tasapisi kodust välja. Meie kogudus tahab jätkuvalt palvetada kõigi abivajajate eest ning Jeesusega koos edasi minna, et olla maailmale elav tunnistus, Jeesuse elumuutvast väest.

Tagasivaade jaanuarikuus 2016 toimunule:

Hea kaasteeline! Jumal, kes on kõige Looja, on meile määranud aja. Meie elus on rütm, mille Jumal on seadnud ja sellega tuleb meil arvestada. Igal päeval on kindlaks määratud rütm, samuti nädalal ning kuul ja aastal. Meile on antud see kõik kasutamiseks, et õpiksime oma Loojat tundma ning oskaksime Teda tänada kõiges. Aja kasutus on otseselt seotud meie vaimuliku kasvuga. Aidaku Jumal, meile kingitud aega, õigesti kasutada.
Aasta 2016 esimesel päeval kogunes kogudus tänupalvusele. Võisime alustada uut aastat tänuga ja Jumala kiitusega, sest Jumal on meie aegade tagatis. Iga koguduseliige sai öelda oma soovi uueks aastaks. Oli palju häid mõtteid ja soove. Aidaku Jumal, et meie mõtted ning soovid saaksid ellu rakendatud ja tooksid au Jumalale.
Jaanuarikuu kolmandal päeval toimus jumalateenistus, kus kõnelesin teemal: “Tunnistame Püha Vaimu väes.” See on meie vendluse käesoleva aasta juhtmõte. Tunnistada suudame ainult siis, kui meil on isiklik suhe oma Jumalaga ja Tema saab meid kasutada oma riigi töös. Väga oluline on mõista, et me teenime kolmainu Jumalat ning Püha Vaim on Jumala kolmas isik. Igatseme Püha Vaimu ande oma kogudusse, et isiklikus elus ja koguduse elus, tõuseks esile Püha Vaimu vili. Apostel Paulus kirjutab: “Aga Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus.” (Gl. 5:22-23) Selline vili tõuseb esile Püha Vaimu väes!
Jaanuarikuu teisel pühapäeval oli rõõm osa saada tunnistustest, mida Jumal on teinud ja tegemas meie koguduse palvete läbi. Oleme üksinda või kogudusega koos palvetanud erinevate olukordade ja inimeste eest. Elav Jumal on teinud imelisi asju ja seepärast ärgem unustagem Teda selle kõige eest tänamast. Kiitus Issandale!
Jaanuarikuu kolmandal nädalavahetusel toimus meie palvelas Virumaa piirkonna kokkusaamine. Erinevad töötegijad olid kokku tulnud, et ühiselt vaadata tagasi ning sirutuda eesoleva suunas. Palju on põhjust, mille eest öelda Jumalale tänu. Käesoleva aasta aprillikuus toimub meie vendluse aastakonverents ja seal valitakse uued juhid. Virumaa piirkonna uueks juhiks valiti Avispea koguduse pastor Eerek Preisfreund. Tänu eelmisele piirkonna vanemale Gunnar Kotiesenile tehtud töö eest. Palvetame jätkuvalt kõigi töötegijate eest!
Piirkonna kokkusaamise järel toimus koguduse osadusõhtu. Armsad Heli ja Mart Metsala käsitlesid teemat: “Jumal annab meile meeleparandust tõe mõistmiseks.” Väga oluline on olla avatud südamega Jumala ees ja lasta ennast muuta, kui tõde meid valgustab. Jumal tahab meie ellu tuua üksnes parimat ja seepärast ole avatud oma Jumalale. Olen väga tänulik igaühe eest, keda Jumal on meie kogudusse lisanud. Tema ehitab oma kogudust.
Pühapäeval toimus jumalateenistus, kus pastorid Heli ja Mart Metsala teenisid sõnaga. Iga jumalateenistus on moodustanud kauni terviku, milles Jumala ligiolu ning tegevus on olnud kogetav. Tänu Jumalale igaühe eest, kes on tulnud, et teenida. Meie kogudus peab olema kõiges Kristuse keskne ja kogu au peab saama üksnes kolmainu Jumal. Oleme kogudusega liikumas õiges suunas ja seepärast julgustagem üksteist hoidma oma pilku eesmärgil, mis on kadumatu.
Jaanuarikuu keskel võtsin nädalase puhkuse, et minna ja olla Jumalaga kahekesi. Eemal kõigest, et jääda vaikseks ning kuulata Jumala häält. Olen väga tänulik oma perele ning kogudusele, kes mulle sellise aja kinkis. Sain jääda vaikseks, et oma tavapärasest rutiinist eemalduda. Lugeda Piiblit ja teisi vaimulikke raamatuid ning palvetada oli võrratu eesõigus. Ükski kohustus ei seganud ja seepärast sain olla täiesti vaba. Sellist aega hindan väga kõrgelt. Vaikus ei ole tühi aeg. Vaikus on täis Jumala ligiolu.
Jaanuarikuu neljandal nädalavahetusel oli meie kogudust tulnud sõnaga teenima Oleviste koguduse pastor Ülo Niinemägi. Laupäeva õhtul oli teemaks: “Meeleparandus Püha Vaimu taasavastamiseks.” Suur tänu Jumalale, kes oli pastor Ülo Niinemäele andnud väga hea sõnumi, meie kõigi õnnistuseks. Sellest sõnast said kõik puudutatud ja seejärel saime üksteist teenida eestpalvetes. Oli võrratu õhtu, mis andis uut indu meile kõigile.
Pühapäeval toimus jumalateenistus, mis tegelikult kujunes jätkuks eelmisele õhtule. Kahel teenistusel kuuldud sõnum pastor Ülo Niinemäe suuläbi, moodustas kauni terviku. Usun, et iga koguduseliige kannab südames igatsust, et suudaks vaid seda head kuuldud sõnumit ellu rakendada. Omast jõust ei suudagi, kuid koos Jumalaga on kõik võimalik. Seepärast julgustagem üksteist, sest meie abimees Jeesus Kristus on reaalselt kogetav.
Vaadates tagasi tervele jaanuarikuule, siis on rõõm tõdeda, et kogudus on vaimulikult kasvamas. Meie koguduse vaimulik leivalaud on olnud väga rikkalikult kaetud. Igaüks, kes Eluleivast osa saab, kogeb elu eneses.